Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 389 treff på ditt søk etter "null"

Miljøklassifisering, passive prøvetakere, konsekvensutredninger, tiltaksanalyse

26.01.2021 NIVA jobber med miljøgifter i alle deler av de akvatiske økosystemene.

Labtesting, screening, risikovurdering, miljørisiko, nye miljøgifter, nanopartikler, REACH

26.01.2021 Det brukes stadig flere kjemikalier i produktene vi omgir oss med. NIVA forsker på hvordan disse stoffene oppfører seg i vannmiljøet, hvordan de omdannes, og hvilke effekter de har - enkeltvis og i samspill.

Bistand, utviklingsforskning, EUs forskningsprogrammer, lokal kompetanseutvikling, institusjonsbygging, internasjonale fora

26.01.2021 NIVA er veletablert som kompetansemiljø innen miljøforvaltning, både nasjonalt og internasjonalt. Vi deltar i EUs forskningsprogrammer, har prosjekter innen utviklingsforskning og utfører konsulentoppdrag i utlandet. I tillegg deltar vi i en rekke internasjonale fora.

Vannkvalitet i oppdrett, fiskevelferd, miljøpåvirkning, lokalisering av anlegg, brønnbåt, spredningsmodeller, giftige alger

26.01.2021 God vannkvalitet er viktig i oppdrett av fisk og marine organismer. NIVA samarbeider tett med akvakulturnæringen, forvaltningen, og andre forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt for å fremme en bærekraftig oppdrettsnæring.

EUs vanndirektiv, vannforskriften, økologisk vannkvalitet, klassifisering, miljømål

26.01.2021 NIVA utvikler faglige verktøy for gjennomføring av vanndirektivet gjennom deltagelse i norske og internasjonale forskningsprosjekter. Vi utfører og gir råd om overvåking og tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene i direktivet og i den norske forskriften. NIVA produserer dermed viktige deler av det faglige grunnlaget for forvaltningsplaner for vassdrag og kystområder.

Vannet i norske innsjøer er blitt brunere, men likevel bedre

Kategori: Nyhetsarkiv
18.01.2021 Et kvart århundre etter forrige landsomfattende innsjøundersøkelse, har forskere gjort opp en ny status for hvordan det står til med innsjøene i vårt langstrakte land. Hovedinntrykket er at det står bra til – men at det er store forskjeller i vannkvalitet siden 90-tallet. Det mest iøynefallende, er at vannet er blitt brunere.

Norsk kystvann er under press: Nødvendig med krafttak for flere arter

Kategori: Nyhetsarkiv
18.01.2021 Forskere har gjort et dypdykk i vannet langs vår hundre tusen kilometer lange kyst og gjort opp status for biologisk mangfold. Stort sett står det relativt bra til med kystvannet vårt – men det finnes flere skjær i sjøen.

Lansering av norsk brukerveiledning for RiverWiki

Kategori: Arrangementer
14.01.2021 Miljødirektoratet, NIVA og NINA inviterer 4. februar 2021 til 1 ½ times webinar om en ny, norsk brukerveiledning for innlegging av restaureringsprosjekter i databasen RiverWiki.

NIVA på topp 10-liste i Forskningsrådets milliardinvestering i nyskapende forskning

Kategori: Nyhetsarkiv
16.12.2020 En rekke forskerprosjekter får til sammen 2,65 milliarder kroner i støtte fra Forskningsrådet. I skarp konkurranse med landets største universiteter, høyskoler og institutter, havner Norsk institutt for vannforskning (NIVA) på topp 10-listen over organisasjonene som har fått innvilget flest søknader.

Forskningsrådet tildeler ca. 50 millioner til NIVA-forskning for å løse store samfunnsutfordringer

Kategori: Nyhetsarkiv
15.12.2020 Regjeringen investerer gjennom Forskningsrådet 1,6 milliarder kroner i en rekke forskningsprosjekter som skal løse store samfunnsutfordringer. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) tildeles midler til tre store samarbeidsprosjekter for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv.