Til hovedinnhold
English
Nyheter

Europas hav står overfor en usikker framtid

Europas hav er truet av overutnyttelse av marine ressurser, klimaendringer og forurensning, viser en omfattende rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) som ble publisert i dag. Forskerne bak studien understreker at umiddelbare tiltak er nødvendig for å snu utviklingen, som er en følge av flere tiår med forsømmelse av vårt ansvar for havet.
Publisert:
Nøkkelforskere
Jesper Andersen

Den nåværende tilstanden til Europas hav er generelt dårlig, viser den ferske EEA-rapporten Marine Messages II. Dette er dårlig nytt, da et svekket havmiljø påvirker både livskvalitet, levebrød og økonomi for europeerne. Tilstanden til havene er avgjørende for blant annet oksygenproduksjon, mattilgang, et beboelig klima og visse råvarer, og har også følger for befolkningens rekreasjon, fritid og til syvende og sist allmenne helse.

Dagens og gårsdagens bruk av havene våre - fra Østersjøen til Middelhavet – setter sitt preg på dem, og resulterer i endringer i alt fra biologisk mangfold og naturtyper til den fysiske og kjemiske sammensetningen. Til disse allerede store problemene kommer også klimaendringer - som forverrer virkningene av de andre truslene. De kombinerte effektene av disse endringene er iferd med å forårsake irreversibel skade på marine økosystemer, heter det i rapporten. Imidlertid er det i enkelte områder tegn på bedring av marine økosystemer, som et resultat av betydelig, ofte tiårig, innsats for å redusere visse belastninger - som forurensninger, overgjødsling og overfiske.

Status for norske farvann

NIVA Danmark (Norsk institutt for vannforsknings regionavdeling i København) er en viktig bidragsyter til rapporten, og mange av verktøyene som er brukt for å bestemme statusen til Europas hav er NIVA-utviklet.

- I de fleste deler av norske marine farvann konkluderer EEA-rapporten med at tilstanden til økosystemet er svekket, det vil si klassifisert som problemområder, på grunn av (over-)fiske av spesifikke kommersielle fiskebestander, sier Jesper Harbo Andersen, forskningssjef ved NIVA Danmark.

- I noen områder er årsaken til svekkelsen relatert til forurensninger og tilførsler av næringsstoffer, legger han til.

Andersen har sammen med kolleger fra NIVA og NIVA Danmark vært tungt involvert i rapporten.

- Vi er stolte over å ha samarbeidet tett med EEA i denne marine vurderingen; selv om våre funn vekker uro for hvilken tilstand Europas hav er i idag, sier Andersen.

Europeisk dugnad

- Våre hav og marine økosystemer lider som et resultat av år med alvorlig overutnyttelse og forsømmelse. Vi er snart ved et punkt der det er for sent å snu utviklingen, men som rapporten påpeker, har vi fortsatt en sjanse til å gjenopprette de marine økosystemene våre hvis vi handler besluttsomt og helhetlig og oppnår en bærekraftig balanse mellom måten vi bruker havet på og vår innvirkning på det marine miljøet. EUs biomangfoldsstrategi mot 2030 og andre elementer i European Green Deal gir håp om at vi nå ser alvoret og setter i verk felles tiltak for å beskytte og restaurere våre hav, sier Hans Bruyninckx, direktør i EEA.

Rapporten slår fast at det neppe er sannsynlig at EUs medlemsland oppnår målet om "god miljøstatus" i EUs Havstrategidirektiv (Marine Strategy Framework Directive, MSFD), den viktigste EU-loven for vern av havmiljøet. Denne konklusjonen gjenspeiles i EU-kommisjonens egen rapport, som gjennomgår gjeldende tilstand for implementering av dette direktivet. EEA-rapporten supplerer kommisjonens gjennomgang og foreslår løsninger som kan hjelpe EU med å oppnå lovgivningens mål om rene, sunne og produktive hav, hovedsakelig gjennom økosystembasert styring.

- Marine Messages II kombinerer vitenskapelig dyktighet, politikk og perspektiver og setter en ny standard for hvordan slike vurderinger skal skrives, avslutter Jesper Harbo Andersen.

Noen hovedfunn fra rapporten

  • Til tross for EU-forpliktelser og globale avtaler fortsetter tapet av biologisk mangfold i Europas hav. Et høyt antall marine arter og habitatvurderinger fortsetter å vise en ‘ugunstig bevaringsstatus.’ Studier peker på den utfordrende situasjonen arter som sjøfugl, sjøpattedyr (seler og hvaler), og fiskebestander som torsk, befinner seg i.
  • EUs maritime økonomi fortsetter å vokse, og konkurransen om marine ressurser som fisk, fossilt brensel, mineraler eller fornybar energiproduksjon forventes å øke. Dette vil gi ekstra press på allerede overutnyttede marine økosystemer. For å unngå dette, må veksten i denne sektoren kobles fra nedbrytningen og utarmingen av det marine økosystemet og være innenfor rammene for bærekraftig bruk.
  • Forvaltningstiltak rettet mot individuelle marine arter og naturtyper har ført til forbedringer av tilstanden i enkelte marine regioner i EU, men denne delsuksessen oppveier ikke de samlede effektene av økt trykk fra menneskelig aktivitet på alle Europas hav.
  • Når regionalt samarbeid blir etablert og implementert konsekvent, blir negative trender i noen grad reversert, for eksempel nivåer av næringsstoffer og forurensninger eller introduksjon av fremmede arter.
  • Land-hav-interaksjoner, så vel som betydningen av kystområdene, er viktige dimensjoner å ta i betraktning når handlingsplaner utformes for å redusere presset på det marine miljøet.
  • Endringer i havtemperatur, havforsuring og oksygeninnhold indikerer at det pågår negative systematiske endringer i EUs marine regioner, noe som ytterligere reduserer marine økosystemers motstandskraft, herunder motstandskraft mot klimaendringer.
  • Med politisk besluttsomhet, ekstra ressurser og økt koordinering, kan Europa bevege seg mot en 'god tilstand' for sine hav innen de eksisterende EU-politiske rammer innen 2030. For å oppnå dette målet må presset på marine økosystemer reduseres . Med sin ambisjon om å beskytte 30% av Europas hav og sette 10% under ‘streng beskyttelse’ er EUs biomangfoldsstrategi mot 2030 en pådriver for å redusere et slikt press.
  • Å oppnå god tilstand for Europas hav er medvirkende til bærekraftig blå økonomi og maritim arealplanlegging - som gjenspeiles i European Green Deal.

Referanser

Marine messages II - Navigating the course towards clean, healthy and productive seas through implementation of an ecosystem‑based approach

Contaminants in Europe's seas - Moving towards a clean, non-toxic marine environment

Nutrient enrichment and eutrophication in Europe's seas - Moving towards a healthy marine environment

Biodiversity in Europe's seas

Multiple pressures and their combined effects in Europe's seas

Sist oppdatert