Til hovedinnhold
English
Her finner du oss

Region Vest

Ved NIVA Vest i Bergen arbeider vi med kystens muligheter og miljøutfordringer, herunder akvakultur, klimaendringer og havforsuring samt klimatiltak, omstilling og bærekraft.

Akvakulturnæringen som aktør i kystområdene står sentralt: ren mat fra havet med redusert økologisk fotavtrykk, nye bærekraftige produksjonsmåter, nye oppdrettsarter og nye oppdrettskonsepter.

Hav og kyst

Vi arbeider med kartlegging og modellering av havforsuring og klimaproblemer, for å øke forståelsen av prosesser knytt til biogeokjemi, pelagial økologi, og hydrofysikk. Avdelingen er tungt involvert i den langsiktige kartleggingen av miljøtilstanden i kystvannet i Norge, noe som legger føringer for havbruk og andre kystnæringer. Vi utfører også miljøkonsekvensanalyser og innsamling av marine grunnlagsdata i forbindelse med prosjektering og utbygging.

Akvakulturforskning

Bærekraft, herunder:

  • redusert svinn/bedret fiskehelse
  • vannkvalitet i landbaserte oppdrettsanlegg
  • vannbehandling/metallgiftighet
  • nye driftsformer med lukkede og semilukkede anlegg
  • utnyttelse av avfall etter prinsippet om sirkulær økonomi
  • eutrofi/marinøkologi
  • nye verktøy for helse og stresskartlegging hos fisk
  • bioteknologi

Biologisk mangfold

Vi arbeider med flere aspekter av biologisk mangfold og dets betydning for økosystemfunksjoner både i ferskvann og sjø, med spesialkompetanse på krepsdyr og dyreplankton. Her inngår f. eks. kartlegging av lite kjente grupper i Norge og utvikling av genetiske markører for artsidentifikasjon med molekylære metoder. Artsutvalget i innsjøer, elver og fjorder brukes som indikatorer for miljøkvalitet i ulike typer overvåking, bl. a. under Vannforskriften.

Formidling

NIVA Vest er involvert i undervisning ved Universitetet i Bergen på Vannkvalitet og fiskehelse og Akvakulturteknologi. Studenter ved UiB gjennomfører arbeidspraksis hos oss.

NIVA veileder også både master- og PhD studenter både innenfor akvakulturfeltet, oseanografi og marin biogeokjemi. I EU-prosjektet ResponSEAble har NIVA ansvar for generering og formidling av kunnskap omkring havets betydning for oss mennesker. Vi har videre formidlingsoppgaver ved Tokyo University innenfor oseanografi og fornybar energi, og er en hyppig bidragsyter på nasjonale og internasjonale konferanser.

Kontakt

Adresse: Thormøhlensgate 53D, 5006 Bergen (se kart)

Tlf sentralbord: 22 18 51 00