Forskningsetikk, samfunnsansvar, menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø, bærekraftig utvikling

NIVAs forretningsmodell bygger på prinsipper om god forretningsetikk og samfunnsansvar. Retningslinjene nedenfor er basert på internasjonale konvensjoner og angir minimumsstandarder.

NIVA forventer av sine avtalepartnere at de respekterer grunnleggende sosiale og etiske normer i sin virksomhet. Det forventes at leverandører, underleverandører og samarbeidspartnere er kjent med NIVAs policy, og i sine deler av leveranser bidrar til at NIVA oppfyller punktene under. I den grad NIVA assosieres med avtalepartnere der gjeldende lovverk eller grunnleggende forretningsetiske prinsipper ikke etterleves, anses dette å være et grunnlag for å heve avtalen.

Forskningsetikk

NIVAs skal etterleve normene for forskning om åpenhet, kvalitet og etterrettelighet. Vi har forpliktet oss til å utøve god forskningspraksis i tråd med Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi, som er utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT).

Menneskerettigheter

NIVA forplikter seg i sin virksomhet til å respektere alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og etterlever ILOs åtte kjernekonvensjoner som minimumsstandard. Nasjonal minstelønn er laveste aksepterte nivå, og skal alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov. Lønn skal utbetales direkte til den ansatte i rett tid. Arbeidstiden skal ikke overstige grensene i nasjonal lovgivning, og regulering av overtid skal følge aktuelle lovkrav.

Helse, miljø og sikkerhet

De ansattes helse og sikkerhet skal anses som viktigere enn forretningsdriften. Informasjon om risikoaktiviteter som kan medføre helseskader skal gis på forhånd, og relevant verne- og beskyttelsesutstyr skal være tilgjengelig.

Ytre miljø

NIVAs tjenester og leveranser skal ha størst mulig positiv miljøeffekt, gjennom blant annet kunnskapsformidling og utvikling av miljøvennlig teknologi. Et føre-var-prinsipp gjelder i de deler av virksomheten som kan representere miljømessige utfordringer, og forretningsvirksomheten drives i samsvar med aktuell miljølovgivning.

Viktige elementer i vår policy er:

  • Forskning for en bærekraftig framtid – NIVA forsker, utreder og finner løsninger på utfordringer knyttet til bruk og vern av vannressurser. Dette gir oss motivasjon til å drive vår virksomhet på en miljøvennlig måte.
  • NIVA skal arbeide systematisk og kontinuerlig for å redusere egne miljøbelastninger, og skal påvirke ansatte, samarbeidspartnere og leverandører i tilsvarende retning.
    NIVA skal operere innenfor rammene av det til enhver tid gjeldende miljølovverk.
    Korrupsjon og rettferdig konkurranse
  • NIVA har nulltoleranse for korrupsjon og forplikter seg til å systematisk jobbe for å forhindre korrupsjon og bruk av bestikkelser i forretningsvirksomheten.
  • NIVA skal operere innenfor rammeverket av gjeldende nasjonale og internasjonale konkurranseregler, og vil aktivt motarbeide konkurransehemmende tiltak.

Korrekt informasjon, regnskap og rapportering

Forretningsinformasjon skal kommuniseres presist og utførlig, både internt og eksternt. Regnskapsinformasjon må være korrekt registrert og gjengitt i samsvar med lover og forskrifter, inkludert relevante regnskapsstandarder.

Inspeksjon

NIVA og avtalepartnere har rett til, ved å benytte kompetente og uavhengige revisorer, å foreta forhåndsanmeldte inspeksjoner på hverandres lokasjoner i kontraktsperioden for å undersøke om kravene i dette dokumentet etterleves.

Sist oppdatert 14.03.2018