ISO-sertifisert prosjektgjennomføring, ISO-akkreditert laboratorium, GLP-sertifisert

NIVA har flere sertifiseringer og akkrediteringer. Blant annet er prosjektgjennomføringen vår sertifisert ihht. ISO9001, og laboratorievirksomheten er akkreditert ihht. ISO 17025.

NIVAs virksomhet er sertifisert iht. ISO 9001

NIVA er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015. Sertifikatet omfatter NIVAs prosesser innen forskning og utvikling og innovasjon (FoUoI), overvåking, rådgivning og utredninger innen vann og miljø. Sertifikatet omfatter aktivitetene i både Norge og Danmark.

NIVAs akkrediterte tjenester er unntatt fra sertifiseringsomfanget, fordi akkrediteringskravene dekker og supplerer kravene i ISO 9001. Det samme gjelder GLP-godkjente aktiviteter.

NIVAs virksomhet er sertifisert iht. ISO 14001

NIVA er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2015. Sertifikatet omfatter NIVAs prosesser innen forskning og utvikling og innovasjon (FoUoI), overvåking, rådgivning og utredninger innen vann og miljø. Sertifikatet dekker alle NIVAs aktiviteter i Norge.

Laboratoriet er akkreditert iht. ISO 17025

NIVAs laboratorievirksomhet; kjemisk analyse, marin bløtbunnsanalyse (prøvetaking, taksonomi samt faglige vurderinger og fortolkninger), er akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025:2017. Detaljert informasjon om akkrediteringsomfanget finnes på Norsk Akkreditering sine hjemmesider (akkrediteringsnummer TEST 009).

NIVA følger OECDs prinsipper for god laboratoriepraksis (GLP)

NIVAs økotoksikologiske laboratorium utfører tester i henhold til OECDs prinsipper for god laboratoriepraksis (GLP), og i tråd med EUs Parlaments- og Rådsdirektiv 2004/10/EC. Laboratoriet er innført i Norsk Akkrediterings register over GLP-inspiserte laboratorier, og er underlagt bestemmelsene i Norsk Akkrediterings GLP-ordning. NIVAs registreringsnummer er GLP 007.

NIVA er godkjent av USCG som underleverandør og testanlegg for ballastvann

NIVA er godkjent av U.S. Coast Guard for testing av rensesystemer for ballastvann (Ballast Water Management Systems (BWMS)), som underleverandør til DNV GL og Lloyd’s Register. Godkjenningen gjelder landbasert testing ved NIVA forskningsstasjon Solbergstrand og testing utført om bord på skip.

Annet

NIVAs ledelsessystem beskriver også rutiner innen helse, miljø og sikkerhet – i samsvar med norsk lovgivning.

Ved spørsmål om NIVAs sertifiseringer og akkrediteringer, kontakt NIVAs Kvalitets- og HMS-sjef.

Sist oppdatert 16.12.2022