Til hovedinnhold
English

Etiske retningslinjer og miljøpolicy

Retningslinjene gir føringer for forskningsetikk og forretningspraksis i NIVA, og gjelder for instituttet og hver enkelt ansatt, for datterselskap, styremedlemmer, samt innleid og midlertidig personell. Teksten under oppsummerer de deler av NIVAs policydokumenter som er relevant for eksternt personell og partnere.

Forskningsetikk og forskningspraksis

NIVAs forskere skal etterleve normene for forskning om redelighet, åpenhet, kvalitet og etterrettelighet. Vi har forpliktet oss til å utøve god forskningspraksis i tråd med Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi, som er utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT).

NIVA følger også Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora, som er utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH).

For å sikre at forskning skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer, inkludert behandling av mulige uredelighetssaker, er NIVAs interne prosesser etablert i samsvar med Lov om organisering av forskningsetisk arbeid.

Forretningsetikk og samfunnsansvar

NIVAs forretningspraksis bygger på prinsipper om god forretningsetikk og samfunnsansvar. Våre retningslinjer er basert på internasjonale konvensjoner, og angir etiske minimumsstandarder. NIVA respekterer FNs universelle erklæring om menneskerettigheter og etterlever FNs barnekonvensjon samt ILOs åtte kjernekonvensjoner som omhandler barnearbeid, tvangsarbeid, fagorganisering og kollektive forhandlinger, og diskriminering i arbeidslivet.

Nasjonal minstelønn er laveste aksepterte nivå, og skal alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov. Lønn skal utbetales direkte til den ansatte i rett tid. Arbeidstiden skal ikke overstige grensene i nasjonal lovgivning, og regulering av overtid skal følge aktuelle lovkrav.

NIVAs implementering av Åpenhetsloven

Som en stor bedrift iht. norsk regnskapslovgivning, er NIVA omfattet av Åpenhetsloven.  NIVAs redegjørelse for instituttets aktsomhetsvurderinger finner du her.

Helse, miljø og sikkerhet

NIVA anser de ansattes helse og sikkerhet som viktigere enn forretningsdriften. NIVA skal planlegge og utføre sitt virke på en måte som sikrer et trygt og godt arbeidsmiljø i samsvar med gjeldende lover og regler for virksomhetsområdet, for ansatte og for eksternt personell.

NIVAs tjenester og leveranser skal ha størst mulig positiv miljøeffekt og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Et føre-var-prinsipp gjelder i de deler av virksomheten som kan representere miljømessige utfordringer, og forretningsvirksomheten drives i samsvar med aktuell miljølovgivning.

Viktige elementer i vår miljøpolicy er:

  • Forskning for en bærekraftig framtid – NIVA forsker, utreder og finner løsninger på utfordringer knyttet til bruk og vern av vannressurser. Dette gir oss motivasjon til å drive vår virksomhet på en miljøvennlig måte.
  • NIVA skal arbeide systematisk og kontinuerlig for å redusere egne miljøbelastninger, og skal påvirke ansatte, samarbeidspartnere og leverandører i tilsvarende retning.
  • NIVA skal operere innenfor rammene av det til enhver tid gjeldende miljølovverk.

Korrekt informasjon, regnskap og rapportering

NIVAs forretningsinformasjon skal kommuniseres presist og utførlig, både internt og eksternt. All regnskapsinformasjon må være korrekt registrert og gjengitt i samsvar med lover og forskrifter, inkludert relevante regnskapsstandarder. Enhver forsettlig handling som fører til en feilaktig fremstilling i regnskapsmaterialet, vil bli behandlet som bedrageri.

Rettferdig konkurranse

NIVA konkurrerer hederlig og etisk forsvarlig innenfor rammeverket for gjeldende konkurranseregler i de markedene vi opererer i. Vi engasjerer oss ikke i prissamarbeid eller fordeling av markeder.

Korrupsjon

NIVA tar avstand fra alle former for korrupsjon, som bestikkelser og påvirkning av handel. NIVA vil arbeide aktivt for å sikre at dette ikke forekommer i NIVAs eller våre datterselskapers aktiviteter, både nasjonalt og internasjonalt. Det er forbudt å bestikke eller motta bestikkelser, og observasjoner eller mistanker om dette skal rapporteres til instituttets ledelse. NIVA forplikter ved kontraktsinngåelse avtalepartnere til å slutte seg til de samme reglene og prosedyrene som gjelder for NIVA.

Krav til ansatte

NIVA krever ærlighet, integritet, lojalitet og redelighet i alle forhold som angår vår forsknings- og forretningsvirksomhet. Alle ansatte og tillitsvalgte i NIVA skal i sitt virke for NIVA fremme instituttets grunnleggende verdier.

Krav til oppdragsgivere, samarbeidspartnere, leverandører og underleverandører

NIVA stiller krav til forskningsetikk, forretningsetikk og samfunnsansvar ved inngåelse av avtaler. Avtalepartene skal forplikte seg til å følge internasjonale konvensjoner når det gjelder menneskerettigheter, ansattes rettigheter, HMS, ytre miljø, samt korrupsjon og rettferdig konkurranse. NIVA vil foretrekke leverandører med sertifiserte ledelsessystemer i markeder der sertifisering er utbredt.

I den grad NIVA assosieres med avtalepartnere som ikke etterlever grunnleggende forretningsetiske prinsipper, anses dette å være et grunnlag for å terminere avtalen.