Til hovedinnhold
English
Prosjekter

USAGE

I prosjektet USAGE jobber vi med løsninger og tjenester som bidrar til fremtidens grønne og blå byer. Helt konkret handler USAGE om å kombinere produksjon av mat i et kompakt akvaponi-system sammen med håndtering og gjenbruk av overvann og takvann som ressurs inn i denne produksjonen.

Om prosjektet

Rundt 3,5 milliarder mennesker bor i byer. Dette er halvparten av klodens befolkning, og det forventes at denne andelen øker til 5 milliarder i nær fremtid. Morgendagens byer vil ha mange utfordringer innen en rekke områder som f.eks. klimaendringer, forurensning, energiforbruk, mobilitet m.m. For å svare på disse utfordringene, og for å skape et bedre liv for de som bor i byene, så er det viktig å finne frem til nye løsninger og tjenester.

Akvaponi

Akvaponi er en produksjonsmetode som kombinerer fiskeoppdrett og vannbasert planteproduksjon (hydroponi) i et lukket sirkulasjonssystem. Vannet sirkuleres for å redusere vannforbruket og avfallsproduktene fra fisken utnyttes som næring for plantene. Selv om systemet er basert på sirkulering av vann så vil det være behov for etterfylling pga. at planter forbruker vann og i tillegg at det er fordamping fra systemet. Vi skal i USAGE se om vi kan gjenbruke f.eks. takvann (regn som renner av takene) som en alternativ vannkilde til rent springvann. Det vil kunne bidra til å håndtere overvann og takvann på en bærekraftig måte samtidig som vi gjenbruker dette som en ressurs.

I USAGE skal vi teste en akvaponi-pilot som installeres ved Natur Videregående skole i Oslo, og en pilot som bygges i Wroclaw (Polen, se den internasjonale prosjektnettsiden www.urbanras.eu/). Den norske piloten vil bli integrert med skolens læringsplan, og lærere og elever vil benytte piloten i undervisningen på flere av linjene. Spesielt vil elever på linjen «VG3 Landbruk med urban profil» bruke piloten som læringsarena. I tillegg vil piloten være et utgangspunkt for elevbedrifter. Etableringen skjer også i tett samarbeid med huseier Zenith Eiendom.

Prosjektet vil også tilrettelegge for at andre aktører kan få ta del i og bli kjent med akvaponi som teknologi og hvordan overvann kan gjenbrukes som en ressurs. Vi vil søke samspill med f.eks. skoler i nærheten, studenter ved f.eks. Norges miljø og biovitenskapelige universitet, private og offentlige aktører som jobber med urbant landbruk, og publikum generelt.

Project workers standing in front of aquaponics facility
Foran anlegget. F.v. Ashenafi Gragne, Gabrielle Hairabedian, Ingvild Furuseth, Line Barkved, Sondre Meland, Ole-Kristian Hess-Erga

Arbeidspakker

Prosjektet er delt inn i seks arbeidspakker.

WP1 - Akvaponi ved bruk av overvann i urbane områder - samfunnsengasjement i gjennomføring

Målet med WP1 er å planlegge pilotene i tråd med samfunnets forventninger og innenfor det urbane mulighetsrommet. I denne arbeidspakken vil interaksjon med hovedbrukerne og interessenter skje gjennom bl.a. seminarer og workshops. 

WP2 - Regulatorisk analyse og pilotplanlegging

Målet med WP2 er å definere USAGE Adoption Roadmap ved å analysere det regulatoriske systemet rundt behandling av overvann og regnvann, og gjenbruk for lokal matproduksjon. Resultater fra WP2 vil være viktig premiss for det overordnede prosjektet. Det vil bidra til å forme pilotinstallasjonene og fremtidige installasjoner, oppmuntre til systematisk bruk av bærekraftig overvannshåndtering og innovativ matproduksjon i andre urbane miljøer.

WP3 – Undersøke mulighetene for bruk av overvann og regnvann for akvaponi i fremtidens byer
Regn og overvann i byområder kan potensielt være påvirket av flere typer forurensning fra ulike kilder som trafikk, industri m.m. Målet med WP3 er å vurdere mulighetene, gjennomførbarheten og nytteverdien ved bruk av behandlet overvann (f.eks. overvann fra tette flater på bakken, takvann og smeltet snø) som vannkilde i urban akvaponi.

WP4 - Implementering av Småskala Urban Pilotinstallasjon (SUPI) i Polen
Målet med WP4 er å bygge et akvaponi med utgangspunkt i funn fra WP1-3. Installasjonen vil bruke saltvann eller ferskvann - eller begge deler, noe som er en sjelden kombinasjon, spesielt i Europa. Dette skal kombineres med overvann- og regnvannsløsningene som er utarbeidet i WP3.

WP5 - Implementering av Småskala Urban Pilotinstallasjon (SUPI) i Norge

Målet med WP5 er å sette opp et kompakt, kostnadseffektivt og bærekraftig akvaponi med fisk og planter ved bruk av ulike typer renset overvann (f.eks. overvann fra tette flater på bakken, takvann og smeltet snø) med naturbasert løsninger (NBS) som f.eks. grønne tak. Det rensede vannet vil kompensere for vanntap fra fordampning i akvaponiet.

WP6 - Evaluering av prosjektresultater og plan for fremtidig utvikling
WP6 har som mål å evaluere prosjektresultatene og engasjere partnere og interessenter for planlegging av fremtidige installasjoner i urbane områder som kan støtte urban matproduksjon inkludert videre bruk av akvaponi innen læring og utdanning. Målet med hele prosjektet er å utarbeide en kunnskapsplattform som kan brukes til å oppskalere akvaponi-løsningene inkludert bruk av overvann som vannkilde.