USAGE - Urban Stormwater Aquaponics Garden Environment

USAGE er et tverrfaglig og internasjonalt prosjekt som har som mål å utvikle og bygge to akvaponiske installasjoner - ett i Wrocław og ett i Oslo. Installasjonene vil kobles sammen med systemer for samling og behandling av regnvann. Målet er å bygge et multifunksjonelt område der dyr og planter kan oppdrettes og dyrkes på en økologisk god måte, spesielt med tanke på vannsparing.

Området skal fungere som en grønn lomme i sentrum som også vil gi opplæring i god økologisk matproduksjon. Den akvaponiske gården skal tilby fersk mat til lokalsamfunnet, og den lokale produksjonen vil bety kort vei fra gård til gaffel og et mindre karbonavtrykk.

USAGE er et pilotprosjekt som skal gi kunnskap og pedagogisk verdi. Begge gårdene vil bli analysert for å finne ut av de kommersielle mulighetene i slike prosjekter. Det skal også utarbeides en plan for skalering av installasjonen slik at den kan implementeres av både små og mellomstore bedrifter. Prosjektet inneholder også sosialt aspekter - gården skal være en grønn møteplass i et urbant miljø, samt være en pedagogisk installasjon for barn og unge.

 

Arbeidspakker

WP1 - Akvaponi ved bruk av overvann i urbane områder - samfunnsengasjement for gjennomføring

Målet med denne arbeidspakken er å planlegge den akvaponiske installasjonen og tilpasse den til samfunnets forventninger og urbane muligheter. Utplassering av akvaponi med tilhørende løsninger for oppsamling av regnvann kan ha stor innvirkning på byens overgangsfaser. På grunn av forbrukernes nærhet, er matforsyningskjeden begrenset i hva som gir økonomiske og miljømessige gevinster. Teknologisk innovasjon er sterkt knyttet til et samfunnet. For å forstå de sosiale effektene er det behov for å definere hovedinteressenter i prosjektet og gjøre grundig undersøkelser om deres forventninger, muligheter og begrensninger. Spørreundersøkelser og intervjuer vil benyttes her.

 

WP2 - Regulatorisk analyse og pilotplanlegging

Målet med WP2 er å definere USAGE Adoption Roadmap ved å analysere det regulatoriske systemet rundt behandling av overvann og regnvann og gjenbruk for lokal matproduksjon. Funn fra WP2 vil være nøkkelen til resultatet av det overordnede prosjektet, da det vil bidra til å forme pilotinstallasjonene og fremtidige installasjoner oppmuntre til systematisk bruk av bærekraftig urban overvannshåndtering og innovativ matproduksjon i andre urbane miljøer.

 

WP3 - Undersøkelse av mulighetene for bruk av overvann og regnvann for akvaponi i fremtidens byer

Regn og overvann i byområder kan potensielt bli påvirket av flere typer forurensning fra ulike kilder. Målet med WP3 er å vurdere mulighetene, gjennomførbarheten og nytteverdien ved bruk av behandlet overvann, regnvann og smeltet snø som vannkilde i urban akvaponi. Derfor skal mulighetene for behandling av regnvann og overvann analyseres og risikovurderes. I tillegg vil det overordnede målet implementeres gjennom å introdusere regn- og overvannshåndteringssytemer som en naturlig del av det urbane bybildet, med urban pilotinstallasjon og deltakelse fra interessenter.

 

WP4 - Implementering av Småskala Urban Pilotinstallasjon (SUPI) i Polen. Bygging av et saltvanns- og/eller ferskvannsakvaponisk system

Målet med WP4 er å bygge en akvaponisk installasjon med utgangspunkt i funn fra WP1-3. Installasjonen vil bruke saltvann eller ferskvann - eller begge deler, noe som er en sjelden kombinasjon, spesielt i Europa. Dette skal kombineres med storm- og regnvannsløsningene som er utarbeidet i WP3.

 

WP5 - Implementering av Småskala Urban Pilotinstallasjon (SUPI) i Norge

Målet med WP5 er å sette opp et kompakt, kostnadseffektivt og bærekraftig akvaponisk oppdrettssystem for fisk og planter ved bruk av ulike typer overvann (behandlet snø, regnvann og overvann) behandlet med et naturbasert behandlingssystem (NTS). Det behandlede vannet vil kompensere for vanntap fra fordampning i det akvaponiske systemet. Dette systemet vil bli designet og driftet som en Småskala Urban Pilotinstallasjon (SUPI). Utformingen av denne installasjonen vil ta utgangspunkt i funn fra WP1-3.

 

WP6 - Evaluering av prosjektresultater og plan for fremtidig utvikling

Denne siste WP har som mål å evaluere prosjektresultatene og engasjere partnere og interessenter for planlegging av fremtidige installasjoner i urbane områder som kan støtte urban matproduksjon og utdanningsformål. Målet med hele prosjektet er å utarbeide en kunnskapsplattform som kan brukes til å replikere de akvaponiske installasjonene ved bruk av storm- og regnvann i europeiske byer. Denne WP er ment å oppsummere prosjektresultatene og lage en plan for fremtidig uvikling. Konkret vil følgende spørsmål bli vurdert: 

  • Hva slags endringer har installasjonen ført til i lokalsamfunnene?
  • Finnes spesifikke samfunnsmessige hindringer for involvering?

Gevinster for lokalsamfunn og mulige mangler vil bli analysert med sikte på å identifisere samfunnsmessige muligheter og hindringer med tanke på replikasjon av slike installasjoner andre steder. Med tanke på målet om å tilrettelegge for fremtidens byer er dette en hovedaspekt ved hele prosjektet - muligheter for videre kommersialisering og oppskalering av løsningene.

 

Hvorfor er det viktig?

Vannutfordringer

Akvaponi kombinert med storm- og regnvannsløsninger har stort potensiale for å være en løsning på vannkrise i byer. I følge Nature Communications (bind 12, artikkel 4667 (2021)) vil antall mennesker som står overfor vannmangel i byer øke fra 933 millioner (i 2016) til 1,7-2,4 milliarder innen 2050. Derfor er det helt nødvendig å bruke innovasjoner som kan tillate bærekraftig matproduksjon i tettsteder.

Klimaendringer

Vannmangel er én av konsekvensene av klimaendringer, som blant annet forårsakes av storskala matindustri. Dagens matproduksjon har høyt karbonavtrykk og påvirker miljøet negativt gjennom høyt vann- og arealbruk samt ineffektiv logistikk. Mindre systemer som finnes nærmere forbrukerne vil redusere CO2-utslipp, hindre avskoging og beskytte vannressurser.

Byutvikling

Urban matproduksjon kan potensielt redusere jordbrukspress på naturlandskap. Mye intensiv matproduksjonsteknologi kan fungere bra i urbane områder og kan dermed spare transportkostnader og energi. Dessuten kan moderne beboere etablere et tettere forhold til naturen gjennom for eksempel urbant jordbruk. Det blir dermed ikke bare en produksjonsmetode, men også noe som kan bidra til kulturelle og sosiale goder.

 

Sosial innvirkning

De siste årene har det vært mye snakk om behov for større involvering av befolkningen i beslutningsprosesser og ønsket om økt mulighet for offentlig engasjement, spesielt når det gjelder å sikre publikums tillit til eksperimentelle lokalprosjekter. Med økende offentlig engasjement globalt har betydningen av samfunnsengasjement blitt sentralt for velfungerende demokratier i det 21. århundre. Konstruktive relasjoner mellom lokalsamfunn og institusjoner er ikke bare ønskelig, men nødvendig siden det sannsynligvis fører til mer rettferdige og bærekraftige offentlige beslutninger og bedre levedyktighet for lokalsamfunn. Derfor er samfunnsengasjement viktig for enkeltpersoner, offentlige organisasjoner og myndigheter, spesielt når pilotprosjekter introduserer nye løsninger og teknologi. Der tradisjonell ledelsesbaserte tilnærminger er ineffektive er samfunnsengasjement viktig for utforming og implementering av nye tjenester. Men beboermedvirkningen må være:

Inkluderende

Beboere bør gis tid og ressurser til å fordøye, utforske og diskutere relevant informasjon i god tid før de blir bedt om å gi sin mening eller anbefaling. Involvering bør begynne på et tidlig stadium for å gi gode muligheter for innvirkning.

Responsiv

Involveringsprosessen bør inkludere en forpliktelse fra en samlet myndighet eller delegasjon som kan vurdere beslutninger og anbefalinger samt gi tilbakemelding på oppfølgingssteg.

Legitim

Beboere som er involvert bør kunne snakke på vegne av en bredere gruppe interessenter - enten det er et bestemt utvalg brukere eller en hel befolkning. Dette kan oppnås gjennom et representativt utvalg, ved å arbeide systematisk med å involvere både store og små samfunnsgrupper eller ved å tilby mulighet for individuell involvering fra medlemmer av bestemte grupper. USAGE-prosjektet vil sikre at alle kravene til et vellykket samfunnsengasjement oppfylles helt fra starten sånn at lokale aktører og deres behov gjenspeiles i installasjonene i både Wrocław og Oslo.