Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 193 treff på ditt søk etter "null"

«Isen må brytes» når arktisk forskning skal omsettes til internasjonal politikk

Kategori: Nyhetsarkiv
11.03.2021 Prosessen med å omsette forskning til politikk er ikke enkel. Ikke minst gjelder dette i Arktis, der samvirkning mellom klimaendringer og persistente organiske miljøgifter (POPs) gjør prosessen spesielt utfordrende. En ny studie viser hvordan arktisk forskning påvirket en global miljøkonvensjon – men også om dilemmaer som oppstår på veien fra vitenskap til politikk.

Miljøpåvirkninger av taredyrking: Ny forskning peker på mange positive effekter

Kategori: Nyhetsarkiv
03.03.2021 Forskningsprosjektet KELPPRO viser at taredyrking kan gjennomføres bærekraftig og med få negative påvirkninger på miljøet. Dette er gode nyheter når vi vet at en kraftig oppskalering av tareindustrien sannsynligvis står på trappene langs norskekysten.

Ny CIENS-rapport om tverrfaglig klima- og miljøforskning: - Viktig, men vanskelig

Kategori: Nyheter
05.05.2021 En ny rapport fra forskningssamarbeidet CIENS viser at behovet for tverrfaglig klima- og miljøforskning øker i Norge. Likevel opplever mange forskere hindringer for slik forskning.

Ny utslippsledning kan ha gitt hyppigere dypvannsfornyelse i Bunnefjorden

Kategori: Nyheter
28.04.2021 Tilførsel av renset avløpsvann fra en ny utslippsledning kan ha ført til hyppigere dypvannsfornyelse i Bunnefjorden innerst i Oslofjorden. I løpet av våren har det vært en fullstendig dypvannsfornyelse – og det kun to år siden forrige gang. Vanligvis går det opp mot fem år mellom hver dypvannsfornyelse.

Forsuret eller bare sur?

Kategori: Nyhetsarkiv
23.03.2021 De nordiske landene vurderer forsuring av innsjøer og vassdrag på ulike måter. I en ny rapport foreslår norske, svenske og finske forskere et helt nytt vurderingssystem.

NIVA med viktig bidrag i Fiskehelserapporten

Kategori: Nyhetsarkiv
22.03.2021 I Fiskehelserapporten for 2020 bidrar NIVA bidrar med et eget kapittel om vannkvalitet, samt i kapitlet om alger. Rapporten fra Veterinærinstituttet gir en årlig status for norsk fiskehelse basert på blant annet tall fra oppdrettere, fiskehelsetjenester og private laboratorier.

Forskning for en bærekraftig taredyrkingsindustri

Kategori: Nyhetsarkiv
03.03.2021 En kraftig oppskalering av taredyrkingsindustrien står på trappene langs norskekysten. For å sikre en forutsigbar og bærekraftig industri trenger vi kunnskap om taredyrkingsanleggenes påvirkning på de marine økosystemene.

Kaldt vintertokt i Oslofjorden med mye is

Kategori: Nyhetsarkiv
22.02.2021 Årets første tokt gikk i en vinterlig Oslofjord med lave lufttemperaturer, rolig sjø og mye is. Toktet varte i fem dager fra 8.-11. februar og ble kombinert med prøvetaking til overvåkingsprogrammene i Indre Oslofjord og i Skagerrak (ØKOKYST). Til tross for at det var mye is i indre områder, så var overflatevannet uvanlig varmt. Derfor bør folk være forsiktig med å gå på isen.

Lavere nivåer av miljøgifter langs norskekysten – men fortsatt høye konsentrasjoner av kvikksølv i torsk i enkelte urbane områder

Kategori: Nyhetsarkiv
26.01.2021 Miljøgifter i marine miljøer går generelt ned i norske kystområder – men med noen unntak. I urbane områder er det flere steder økende langtidstrender for kvikksølv i torskefilet. I indre Oslofjord har kvikksølvnivåene i torskefilet økt de siste 35 årene, men trenden har flatet ut det siste tiåret.

Norsk kystvann er under press: Nødvendig med krafttak for flere arter

Kategori: Nyhetsarkiv
18.01.2021 Forskere har gjort et dypdykk i vannet langs vår hundre tusen kilometer lange kyst og gjort opp status for biologisk mangfold. Stort sett står det relativt bra til med kystvannet vårt – men det finnes flere skjær i sjøen.