Til hovedinnhold
English
Kvinne undersøker rennende vann med vannkikkert.
Forside

Vanndirektivet og vannforskriften

NIVA utvikler faglige verktøy for gjennomføring av vanndirektivet i Norge og Europa gjennom deltagelse i norske og internasjonale forskningsprosjekter. Vi utfører og gir råd om overvåking og tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene i Vanndirektivet/ Vannforskriften. NIVA produserer dermed viktige deler av det faglige grunnlaget for forvaltningsplaner for innsjøer, elver og kystområder.

Nøkkelforskere
Anne Lyche Solheim

Som eneste fagmiljø i Norge kan NIVA tilby tjenester til europeiske, nasjonale, regionale og lokale vannmyndigheter for overvåking og klassifisering av tilstand og trender for økologisk og kjemisk tilstand, inkludert alle biologiske og fysisk-kjemiske kvalitetselementer.

EUs vanndirektiv ble gjort gjeldende i Norge i 2008. Vanndirektivets hovedmål er å sikre god tilstand i overflatevann og grunnvann innen 2021. Vannforskriften er det norske lovverket som styrer gjennomføringen av vanndirektivet her til lands.

Når vannregionene skal utarbeide forvaltningsplaner kan NIVA bidra med: 

  • karakterisering, klassifisering og interkalibrering av metoder
  • overvåking av vannkvalitet
  • tiltaksanalyser og restaurering 

Karakterisering, klassifisering og interkalibrering

Som eneste fagmiljø i Norge kan NIVA tilby tjenester til nasjonale, regionale og lokale vannmyndigheter for overvåking og klassifisering av alle biologiske kvalitetselementer med tilhørende vannkjemiske støtteparametre både i ferskvann og kystvann. Vi har også bred kompetanse på miljøgifter og deres tilstand i vann. 

I samarbeid med internasjonale forskningsmiljøer har NIVA utviklet en rekke biologiske indikatorer for å klassifisere økologisk tilstand i elver, innsjøer og kystområder. Disse er også viktige for å vurdere tilstand og trender for biologiske mangfold i akvatiske økosystemer.

Våre forskere bistår vannforvaltningen med interkalibrering av norske klassifiseringsmetoder, og med å utarbeide og oppdatere veileder for klassifisering. 

Vi bruker flere modeller for å anslå naturtilstand, samt for å vurdere hvilke menneskeskapte påvirkninger som reduserer den økologiske og kjemiske tilstanden, inkludert beregning av mengde og type forurensning fra ulike kilder.

Overvåking

NIVA utvikler ny overvåkingsteknologi. Overvåkingen blir både mer omfattende og kostnadseffektiv ved at vi får mer data, hyppigere og fra et større område. Metoder som brukes er:

  • multisensorsonder som måler en rekke parametere gjennom hele vannsøylen i elver, store innsjøer og kystområder, inkludert temperatur, oksygen, klorofyll, turbiditet, pH, ledningsevne
  • satelittmåling og sensorer ombord på rutegående skip (Ferrybox)
  • genetiske metoder for å identifisere arter 

Vi har sammen med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Havforskningsinstituttet utviklet programmene for basisovervåking av vannmiljøet i Norge. Overvåkingsprogrammene dekker alle typer påvirkninger (eutrofiering, forsuring, regulering, miljøgifter) og klimaeffekter. Dataene som generes gjennom disse programmene gir grunnlag for klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand og trender.

Overvåkningsprogrammer

NIVA leder en rekke store, nasjonale overvåkningsprogrammer og deltar som partner i flere andre. Les mer om disse her.

NIVA har også mange oppdrag innen tiltaksrettet overvåking i vannregionene. Vi gir råd til regionale og lokale vannmyndigheter om hvordan de kan tilpasse overvåkingen til kravene i vannforskriften. 

Tiltaksanalyser og restaurering

Flere vassdrag er undersøkt for å finne ut hvilke tiltak som trengs for å nå målet om god økologisk og kjemisk tilstand. Gjennom slike tiltaksanalyser har NIVA bidratt til ny metodikk som gjør det mulig å koble forurensingsbelastning og økologisk tilstand med nødvendige tiltak, og rangere tiltakene ut fra kostnadseffektivitet.

Vi har lang erfaring med restaurering av elver, innsjøer og havner, i dialog med lokale og regionale vannmyndigheter og næringsliv. 

Relevante lenker

Vannportalen er den offisielle norske nettsiden for vanndirektivet. Inneholder veiledningsmateriell, forklaringer, aktuelle rapporter/utredninger og nyheter fra norske myndigheter. 

VannNett-Portal (vann-nett.no)  er en database og webapplikasjon med avansert kartfunksjonalitet der all informasjon knyttet til karakterisering og klassifisering av miljøtilstand i alle vannforekomster i elver, innsjøer og kystvann kan finnes. 

Vannmiljø er en database og webapplikasjon for å finne måledata om de enkelte vannforekomster som ligger til grunn for klassifiseringen av miljøtilstand.