Forskningsstiftelse, strategi, miljøforskning, grunnlag for god miljøforvaltning, internasjonalt forskningssamarbeid

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

NIVA utvikler kunnskap som grunnlag for politikkutforming og viktige beslutninger i samfunnet. Vår brede kompetanse, forskningsekspertise og lange dataserier fra miljøovervåking har betydning for norsk næringsliv, offentlig forvaltning på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. NIVA har lang erfaring med internasjonalt forskningssamarbeid. Omtrent 20 % av omsetningen vår er fra internasjonale oppdrag.

Medarbeidere i NIVA har fagbakgrunn fra blant annet kjemi, biologi, limnologi, geologi, hydrologi, miljøteknologi, økotoksikologi, oseanografi, geografi, ressursforvaltning og miljøøkonomi.

Innovasjon og forretningsutvikling er et vekstområde for NIVA. Merverdi som skapes gjennom innovasjon skal brukes til forskning, og bidra til verdiskaping for samfunnet.

Bakgrunn og historikk 

NIVA ble opprettet i 1958, og er i dag en stiftelse med et styre oppnevnt av Klima- og miljødepartementet, Norges forskningsråd og NIVAs ansatte. NIVA har hovedkontor i Forskningsparken/CIENS i Oslo, og regionavdelinger i Bergen, GrimstadHamar og København, samt en storskala marin forskningsstasjon ved Drøbak.

Vi har i overkant av 200 ansatte, og 2/3 av disse har vannfaglig bakgrunn. Mer enn halvparten av våre medarbeidere er ansatt i forskerstillinger.

NIVA har flere hel- og deleide datterselskaper.

CIENS-samarbeidet

NIVA er medlem av CIENS (Forskningssenter for miljø og samfunn) som er et strategisk forskningssamarbeid mellom selvstendige forskningsinstitutter og Universitetet i Oslo.

Sist oppdatert 19.11.2019