Forskningsstiftelse, strategi, miljøforskning, grunnlag for god miljøforvaltning, internasjonalt forskningssamarbeid

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

NIVA utvikler kunnskap som grunnlag for politikkutforming og viktige beslutninger i samfunnet. Vår brede kompetanse, forskningsekspertise og lange dataserier fra miljøovervåking har betydning for norsk næringsliv, offentlig forvaltning på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. NIVA har lang erfaring med internasjonalt forskningssamarbeid. Omtrent 20 % av omsetningen vår er fra internasjonale oppdrag. 

Medarbeidere i NIVA har fagbakgrunn fra blant annet kjemi, biologi, limnologi, geologi, hydrologi, miljøteknologi, økotoksikologi, oseanografi, geografi, samfunnsvitenskap, ressursforvaltning og miljøøkonomi.

Bakgrunn og historikk 

NIVA ble opprettet i 1958, og er i dag en stiftelse med et styre som innstilles av en valgkomité oppnevnt av Klima- og miljødepartementet og Norges forskningsråd. NIVAs ansatte velger tre styremedlemmer blant de ansatte. NIVA har hovedkontor på Hasle i Oslo, og regionavdelinger i Bergen, GrimstadHamar og København, samt en storskala marin forskningsstasjon ved Drøbak.

Vi har i overkant av 300 ansatte, og 2/3 av disse har vannfaglig bakgrunn. Mer enn halvparten av våre medarbeidere er ansatt i forskerstillinger.

NIVA har flere heleide datterselskaper med til sammen ca. 150 ansatte.

CIENS-samarbeidet

NIVA er medlem av CIENS (Forskningssenter for miljø og samfunn) som er et strategisk forskningssamarbeid mellom selvstendige forskningsinstitutter og Universitetet i Oslo.

Sist oppdatert 02.06.2023