Til hovedinnhold
English
Prosjekter

ICP Waters

Programmet samler overvåkningsdata fra cirka 20 land i Europa og Nord-Amerika for å overvåke og undersøke i hvilken grad luftforurensning påvirker innsjøer og elver, særlig med hensyn til forsuring, tungmetaller og miljøgifter.

Innsjøer sett fra lufta om høsten.

Om prosjektet

Luftforurensning og de tilhørende konsekvensene for vannkvaliteten er storskala miljøproblemer som ikke tar hensyn til geopolitiske grenser. I 1979 førte en rekke møter i regi av FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) til vedtakelsen av konvensjonen om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning (LRTAP), som danner et rammeverk for internasjonalt samarbeid mellom forskere og beslutningstakere med sikte på å fremme ren luft og redusere de negative effektene av luftbåren forurensning. Åtte protokoller beskriver tiltak, utslippsgrenser og forpliktelser for utslippsreduksjoner.

ICP Waters er et internasjonalt samarbeidsprogram under LRTAP-konvensjonen som fokuserer på vurdering og overvåking av luftforurensningens effekter på elver og innsjøer. Det ble etablert i 1985 med det spesifikke målet å vurdere i hvilken grad luftforurensning har påvirket overflatevann, særlig med hensyn til forsuring, biodiversitet, tungmetaller og persistente organiske miljøgifter (POPs).

NIVA leder programmet og samler data fra rundt tjue land i Europa og Nord-Amerika. Arbeidet vårt er publisert i blant annet Nature og Science, samt i vår ICP Waters rapportserie. Les mer om arbeidet på nettstedet vårt.