Til hovedinnhold
English
Prosjekter

Invest4Nature

Invest4Nature (I4N) er et EU-finansiert forsknings- og innovasjonsprosjekt som bidrar til utviklingen av et marked for naturbaserte løsninger (NBS).

Tareskog med fisk

Om prosjektet

Det overordnede målet med I4N-prosjektet er å få en bedre forståelse av den økonomiske og finansielle ytelsen til naturbaserte løsninger (nbs), med tanke på deres rolle for avbøting og reduksjon av klimarisiko, å fremme oppskalering og investeringer i nbs, og å akselerere markedsopptaket.

Prosjektet har et sterkt engasjement fra interessenter for å samprodusere løsninger. På den ene siden innenfor flere nbs Living Labs og på den andre siden innenfor et bredt nbs-fellesskap, samproduseres nye evaluerings- og finansieringstilnærminger samt verktøy som dekker nbs i forskjellige kontekster (f.eks. urbane, rurale, kystnære), med en rekke relevante interessenter, inkludert prosjektutviklere, beslutningstakere og finansierings- og finansieringsinstitusjoner.

Denne samarbeidsprosessen vil ta hensyn til de betydelige utfordringene og hindringene for innføring og utvikling av replikerbare forretningsmodeller, som - avhengig av konteksten - kan omfatte dårlig tilpasning til gitte sosiokulturelle situasjoner, mulige økosystemforstyrrelser, fravær av støttende styring og finansielle instrumenter for å stimulere gjennomføringen, lav sosial aksept og vanskeligheter med å redegjøre for den virkelige sosiale verdien av de genererte fordelene.

Forventede impacts

  1. Integrering av biologisk mangfold og naturkapital i offentlig og forretningsmessig beslutningstaking på alle nivåer.
  2. Fullstendig omforming av økonomiske, sosiale og miljømessige fordeler for en grønn gjenoppretting i alle EU-regioner.
  3. Håndtering av klimaendringer og naturkatastrofer gjennom bruk av nbs.
  4. Sammenkobling av forskning på biologisk mangfold i hele Europa gjennom støtte og økte ambisjoner i nasjonal, europeisk og internasjonal miljøpolitikk og -konvensjoner.

Målsettinger

  1. Opprette et rammeverk for evaluering av nbs for å legge til rette for solide kost-nytte-analyser og utvikling av forretningsmodeller.
  2. Tilby bevis på fordelene i kyst-, by-, land- og fjellområder ved å evaluere fem NBS Living Labs i Norge, Danmark, Polen, Østerrike og Portugal, hver med eksisterende nbs-cases.
  3. Utvikle en verktøykasse for beslutningsstøtte (DS) for å gjøre det mulig å sammenligne grå/grønne løsninger for å imøtekomme investorenes behov og velge nbs-investeringer med maksimal samfunnseffekt.


Funded by the European Union

Bilde3.png

 

Prosjektbeskrivelse
Trykk på bildet for større versjon.