Til hovedinnhold
English
Prosjekter

Overvåking i Vansjø-Hobølvassdraget

Sammen med NIBIO gjennomfører vi tiltaksorientert overvåking i elver og innsjøer i vannomårde Morsa (Vansjø-Hobølvassdraget).

Om prosjektet

Vansjø-Hobølvassdraget et et næringsrikt lavlandsvassdrag som strekker seg fra Østmarka i Oslo og Akershus til Vansjø og Moss i Østfold. Nedbørfeltet er på 688 km2 og store deler av arealene i nedbørfeltet er dekket av skog. Jordbruk drives på om lag 15 % av arealene. Det er rundt 40 000 innbyggere i nedbørfeltet fordelt på større og mindre tettsteder og i spredt bebyggelse. Det er også en god del hytter i nedbørfeltet. Det offisielle navnet på hele nedbørfeltet er Vansjø-Hobølvassdraget – eller Morsa som det ble kalt fra gammelt av. Vannområde Morsa omfatter i tillegg til Vansjø-Hobølvassdraget, kystområdene vest og sør for Vansjø.

Vansjø-Hobølvassdraget er svært påvirket av avrenning fra landbruk, spredt avløp og erosjon og det er store problemer med eutrofiering i elver/bekker og innsjøer i nedbørfeltet. Det har vært et særlig fokus på Vansjø hvor det i mange år var kraftig oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger) og til tider anbefalt badeforbud i deler av innsjøen. Det har vært gjennomført en lang rekke tiltak i nedbørfeltet; endret jordbearbeiding og redusert gjødsling (inkl. bindende avtaler mellom bønder og fylkesmannen), opprydding i spredte avløp, etablering av buffersoner langs vassdraget, bygging av fangdammer.

En utførlig beskrivelse av Vansjø-Hobølvassdraget er gitt i Skarbøvik og Bechmann (2010). Vannområdet har vært ett av to norske pilotområder for utprøving av Vanndirektivet i Norge og det gjennomføres årlig en omfattende overvåking av elver/bekker og innsjøer i vassdraget. NIVA har ansvaret for overvåking av utvalgte innsjøer i vannområdet.