Til hovedinnhold
English
Prosjekter

S-UMMATION

Prosjektet bidrar til praktisk kunnskap om naturbaserte løsninger i Norden ved å sammenstille funn fra åtte forskjellige pilotstudier. 

collage of different NBS projects

Om prosjektet

S-UMMATION-prosjektet skal gi innsikt i hvordan naturbaserte løsninger  kan tas i bruk i de nordiske landene. Det er en del av Nordisk Ministerråds program om naturbaserte løsninger.

Bakgrunn

Naturbaserte løsninger er kort sagt tiltak for å bevare, restaurere og bærekraftig forvalte naturlige eller modifiserte økosystemer, som bidrar til å løse sosiale, økonomiske og miljørelaterte utfordringer samtidig som det har en positiv effekt på mennesker, økosystemtjenester og naturmangfold. 

Det betyr at vi finner løsninger på problemer i samfunnet, som flom forårsaket av klimaendringer, som er basert på naturens egne funksjoner, for eksempel ved å gjenopprette et naturlig våtmark.

Slike løsninger skal være til fordel for både naturmangfold og mennesker, og fremheves av FN, EU og flere som viktige måter å takle klimaendringer og naturtap samtidig.

Hva er S-UMMATION?

S-UMMATION er et prosjekt som skal oppsummere og dele erfaringer, kunnskap, barrierer og råd fra åtte pilotprosjekter i Norden.

Som en del av de nordiske landenes mål om å bli den mest bærekraftige regionen i verden innen 2030, har Nordisk Ministerråd lansert et program om naturbaserte løsninger. Det finansierer både forskning og praktiske implementeringer av åtte pilotprosjekter.

S-UMMATION-prosjektet vil bygge på S-ITUATION, som er det første prosjektet under det nordiske programmet. S-UMMATION ledes av NIVA og gjennomføres sammen med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA).

Målsettinger

Gjennom undersøkelser, workshops og litteraturgjennomgang skal vi systematisk samle informasjon om erfaringene og ny kunnskap fra de åtte pilotene finansiert av Nordisk Ministerråd.

Kunnskapen vil bli oppsummert i en prosjektkatalog og en rapport i november 2023. Sluttrapporten vil inneholde en beskrivelse av tiltak for å  evaluere effekten av naturbaserte løsninger, inkludert forslag til indikatorer og måter å overvåke resultatet av pilotprosjektene.

Vi vil også oppsummere kunnskapen pilotprosjektene har bidratt med og hvilke nye spørsmål de har ført til. Disse funnene vil være avgjørende for å gi råd om fremtidig bruk av naturbaserte løsninger i Norden.

Pilotprosjektene

Nedenfor er en oversikt over de åtte ulike pilotprosjektene som vi følger i S-UMMATION. Les også mer på denne nettsiden.

  • Finland, Mätäsoja: Restaurering av bekk og vannområde
  • Sverige, Utö: Flytende våtmarkssystem
  • Norge: Erosjonssikring ved å forsterke skråninger
  • Danmark, Holmehave: Multifunksjonell arealplanlegging
  • Danmark: Mindre avfall med gjerder av grener
  • Island, Reykjavík: Naturmangfold med ville slektninger av matplanter 
  • Åland: Multifunksjonelle våtmarker
  • Færøyene: Naturrestaurering