Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 389 treff på ditt søk etter "null"

Bedre analyseverktøy viser potensialet for bærekraftig tilvekst i verdens fiskebestander

Kategori: Nyhetsarkiv
13.04.2017 En ny studie publisert 12. april viser at over halvparten av verdens fiskebestander kan produsere mer fisk enn de gjør i dag, om forvaltningsregimet forbedres. Av disse bestandene høstes over en tredjedel så tidlig at de knapt når 80 prosent av sitt maksimale bærekraftige nivå.

Nitrogengjødsling og konsekvenser for vannmiljøet

Kategori: Nyhetsarkiv
13.06.2017 Klimaendringer som stigende temperaturer, endring i nedbørsmønstre og ekstreme værfenomener påvirker store deler av verden. Norge har på ulike måter forsøkt å redusere sin klimapåvirkning og bidra til at 2-gradersmålet holdes. Ett sentralt klimatiltak er økt produksjon av biomasse gjennom intensivert skogbruk, for å redusere bruken av fossile brensler og økt karbonbinding.

NIVA på feltarbeid i Viksfjorden

Kategori: Nyhetsarkiv
28.06.2017 Målet for NIVAs prosjektarbeid i Viksfjorden 28-29.juni er blant annet kartlegging og overvåkning av marine habitater, herunder ålegress-enger, tareskog, tangbelter og sand- og muddermiljøer.

Vossolaksen dør ikke av gassovermetning

Kategori: Nyheter
19.01.2018 Laksesmolten på vei ut av Vosso dør ikke på grunn av gassovermetning fra Evanger kraftverk. Dette er konklusjonen i en ny rapport fra redningsaksjonen for Vossolaksen med bidrag fra en rekke forskningsmiljø.

Vellykket SIS-dag

Kategori: Nyheter
10.04.2017 NIVA har i 2017 fire strategiske instituttsatsinger (SIS) innenfor 1) Digitale metoder for miljøovervåking og forskning, 2) Restaurering av akvatiske økosystemer, 3) Land-hav interaksjoner i et endret klima og 4) Urbane vannutfordringer og -løsninger. På SIS-dagen 20. september presenterte NIVAs forskere spennende prosjekter og resultater fra SISene. Se presentasjonene her!

Aldri så svalt at det ikke er godt for noe

Kategori: Rapport
07.08.2015 Oslofjorden med sine øyer og strender er kanskje landets mest benyttede rekreasjonsområde. Det kjølige badevannet i 2015 har trolig skuffet noe av hovedstadens befolkning, men for kaldtvannsartene er den svale sommeren en velsignelse.

Fersk NIVA-rapport om erfaringene fra planprosessen i vannregion Glomma

Kategori: Rapport
03.01.2018 Nylig foreslo Klima- og miljødepartementet endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven. Vannforvaltningsplanene skal ikke lenger vedtas som regionale planer etter plan- og bygningsloven, og fylkeskommunene som i dag er vannregionmyndighet vil ikke lenger ha en formell rolle i arbeidet. En fersk rapport fra NIVA og NIBR har nettopp erfaringer med vannforvaltningsplanarbeidet som tema og er av høy relevans for både politikere, regional og kommunal forvaltning, samt brukerne av vannressurser.

Godt nytt år!

Kategori: Nyheter
03.01.2018 niva.no starter det nye året med en ny publiseringsløsning. Om du savner noe på våre nettsider, ta kontakt med redaksjonen! Vi benytter anledningen til å ønske et riktig godt nytt år!

Oksygenmangel og algeoppblomstringer til tross – Østersjøen er i bedring

Kategori: Publikasjon
01.01.2016 En ny undersøkelse utført av danske, svenske og finske forskere viser at Østersjøen er i bedring. Forbedringene er et direkte resultat av at tilførselen av næringssalter er redusert.

Den røde fare inntar tareskogen

Kategori: Publikasjon
29.12.2017 At den grønne kråkebollen trekker nordover, baner vei for tareskogens retur til Trøndelag og Nordland. Faren er imidlertid ikke over. Den røde fetteren har gjort sitt inntog.