Nyheter

Biologisk mangfold og økosystembasert forvaltning; NIVA øker innsatsen for akvatisk natur

En helhetlig tilnærming til økosystemet er sentralt for å oppfylle FNs bærekraftsmål og kravene i vannforskriften. Biologisk mangfold er en nøkkelindikator for å forstå hvordan det står til med naturen og dens evne til å tåle de mange utfordringer og endringer i samfunn, klima og våre behov for naturens tjenester.  Ifølge Det internasjonale naturpanelets (IPBES) første hovedrapport akselererer tapet av naturmangfold, og flere arter er truet av utryddelse nå enn på noe annet tidspunkt i menneskets historie. Norsk institutt for vannforsknings (NIVA) ledende fagmiljø på de ulike organismegruppene vi finner i våre ferskvann og havområder har identifisert akvatisk biodiversitet og økosystemforståelse som et avgjørende forskningsområde for en bærekraftig fremtid.