Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 389 treff på ditt søk etter "null"

Tarens tragedie: Tareskog i hele verden fortrenges av slamholdige trådalger

Kategori: Nyhetsarkiv
18.01.2018 I årtier har kråkeboller beitet ned de artsrike tareskogene i Norge og ikke etterlatt seg annet enn goldt fjell. Nå er kråkebollene flere steder i Norge på tilbakegang som følge av klimaendringer, mens de samme klimaendringene trolig er årsaken til den nye, store trusselen for verdens tareskoger: trådalgene.

Anonyme mobiltelefondata bidrar til å kartlegge narkotikabruken i hovedstaden

Kategori: Nyhetsarkiv
03.01.2018 Analyser av avløpsvann er og har vært en innovativ måte å få innsikt i befolkningens narkotikabruk på. Imidlertid har anslagene for hvor mange personer som har befunnet seg i studieområdet vært usikre. I et nytt samarbeidsprosjekt mellom Telenor og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har forskerne, gjennom å se hvor det har vært mobiltelefonaktivitet, i langt større grad kunne tallfeste narkotikabruken.

Urbane problemer for gråmåkene

Kategori: Nyhetsarkiv
18.12.2017 Den bromerte flammehemmeren deka-BDE er mange ganger høyere i urbane gråmåker enn det som er rapportert i måker fra mer avsidesliggende strøk.

Brukte silikonbryst kan avsløre våre forurensede kropper

Kategori: Publikasjon
10.10.2013 Forskere fra NIVA har oppdaget at brukte brystimplantater kan brukes til å måle persistente miljøgifter i menneskekroppen.

Brasils bakrus

Kategori: Publikasjon
09.10.2014 Fotball-VM i Brasil er en fest. Men i Manaus, en by i rivende utvikling og vert for fire gruppespillkamper i VM, viser avløpsvannanalyser at dagen derpå blir tung for brasilianerne.

Hausting, havbruk, berekraft og reiseliv – den blå næringa skal vekse på Sørlandet

Kategori: Rapport
12.07.2017 Kystkommunane i Agder vil legge til rette for vekst i kystbasert næring. I eit havmiljø som allereie er under sterkt press frå både forureining, overfiske, habitatøydelegging og klimaendringar er dette ei utfordring, men med kunnskap om lokale marine prosessar og økosystem er det likevel mogleg å finne næringsvegar som både er lønsame og berekraftige. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har i samarbeid med Havforskningsinstituttet (HI) kartlagt næringsmoglegheitene langs Agderkysten i ein ny rapport.

En symfoni av statistikk avslører tareskogens vendereis

Kategori: Publikasjon
07.04.2015 Over 1600 registreringer mellom Nord-Trøndelag og Tromsø måtte til for å avdekke et komplisert samspill mellom klimaendringer og andre miljøfaktorer for å forstå den flekkvise tilbakekomsten av tareskog i Nordland.

Er det storleiken som tel? Stor torsk har meir kvikksølv

Kategori: Nyhetsarkiv
01.02.2018 Dei siste tretti åra har konsentrasjonen av kvikksølv auka i torsken i Oslofjorden, jamvel om utsleppa av miljøgifta er reduserte. Samstundes er òg gjennomsnittstorsken forskarane har teke prøvar av frå fjorden vorten større. Er dei auka kvikksølvnivåa rett og slett eit resultat av at torsken har vakse?

Plast i norsk kysttorsk

Kategori: Nyhetsarkiv
01.02.2018 Nå foreligger den første publikasjonen som dokumenterer at plastpolymerer er funnet i magene på norsk torsk (Gadus morhua).

Forbedret kloakkrensing har ført til mindre forurensning i kinesiske innsjøer

Kategori: Nyheter
15.06.2017 Milliardinvesteringer i avløpsrør og kloakkrensing har bidratt til at forurensningsnivåene i mange kinesiske innsjøer har sunket fra høye verdier det siste tiåret. Forbedringene til tross; nivåene er fortsatt høye.