Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 389 treff på ditt søk etter "null"

Ballastvannteknologi – NIVAs testanlegg godkjent iht. US Coast Guards krav

Kategori: Nyheter
17.09.2015 Amerikanske myndigheter, ved Kystvakten (US Coast Guard), innførte i 2012 krav som påbyr alle skip over en gitt størrelse å installere godkjente renseanlegg for ballastvann. Rederier som vil operere langs USAs kyster, må derfor ha anlegg som er testet og godkjent i henhold til amerikanske krav. Etter over ett år med intensivt arbeid tilfredsstiller NIVAs testanlegg nå disse kravene.

Unyansert om NYKOS i Bergens Tidende

Kategori: Nyheter
17.09.2015 I to oppslag 23. og 24. august omtaler Bergens Tidende forskningsprosjektet «Ny kunnskap om sjødeponering» (NYKOS). Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd og bergverksindustrien i Norge. Fremstillingen i BT har noen åpenbare mangler. I mandagens artikkel fremsettes det dessuten påstander om at NIVAs forskning ikke er uhildet.

Cocktail av plantevernmidler gir økt miljørisiko

Kategori: Rapport
17.09.2015 Plantevernmidler risikovurderes vanligvis enkeltvis. Kombinasjonen av dem kan imidlertid gi uante og uønskede effekter. Forskere ved NIVA har i et prosjekt finansiert av Mattilsynet avdekket at blandinger av plantevernmidler i Norge kan representere en risiko for akvatiske organismer.

Klimaendringer kan føre til overgjødslingstrøbbel i Skagerraks økosystemer

Kategori: Publikasjon
19.02.2016 Varme somre langs kysten er til glede for badelystne nordmenn. For biomangfoldet er det derimot en trussel.

Miljøgifter i store innsjøer

Kategori: Nyhetsarkiv
21.11.2016 Norske overvåkningsdata har lagt grunnlag for et forslag om et forbud mot enkelte stoffer i personlig hygieneprodukter. Forslaget behandles nå i EU.

Miljøsamarbeid mellom Norge og Myanmar

Kategori: Nyheter
11.03.2016 Som følge av Myanmars demokratiseringsprosess de siste årene har Norge startet opp et samarbeid om natur- og vannforvaltning med Myanmar. NIVA har spilt og spiller en sentral rolle i arbeidet.

Videreutvikler teknologien mot blindpassasjerer i ballastvann

Kategori: Nyheter
17.09.2015 Ballastvann er kilde til spredning av organismer fra havn til havn over verdenshavene. Forskere og industriaktører tester nå nye norske renseteknologier basert på nanofiltrering og UV-teknologi for å bekjempe disse uønskede organismene - og tilfredsstille nye og strengere krav fra USA.

Trådalger i Sognefjorden

Kategori: Nyhetsarkiv
31.01.2017 Sensommeren 2016 undersøkte NIVA miljøtilstanden i makroalgesamfunn i Sognefjorden. Det forskerne fant ga grunn til bekymring.

Om økte kvikksølvnivåer i torsk fra Indre Oslofjord

Kategori: Nyheter
06.06.2015 Torsdag 4. juni publiserte Mattilsynet en oppfordring om at gravide, ammende og barn under fem år ikke burde spise torsk fra Indre Oslofjord. Bakgrunnen var og er at nye miljøundersøkelser viser at torsken inneholder kvikksølv over anbefalt nivå for disse gruppene. Miljøundersøkelsene er blant annet foretatt av Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

SIS Biodiversitet er avsluttet

Kategori: Nyheter
03.04.2015 I 2011 startet NIVA opp tre strategiske institutt-satsinger (SIS): én fokusert på effekter av klimaendringer, én fokusert på miljøgifter og én fokusert på biologisk mangfold, såkalt biodiversitet. Disse fagområdene ble utpekt som viktige forskningsfelt for NIVA, med støtte fra Miljøverndepartementet og Norges Forskningsråd. SIS Biodiversitet ble som den første av de strategiske satsingene avsluttet med et seminar ved CIENS 4. mars 2015.