Til hovedinnhold
English
Person i bekk med håv

Akvatisk økologi

Vann er kilden til alt liv. Den kilden må vi ta godt vare på. 

Vi har mye vann på den blå planeten vår. Drøyt 70 prosent av jordas overflate er dekket av vann, likevel snakker vi om en sårbar ressurs. Særlig gjelder det ferskvannet, som utgjør knappe tre prosent av alt vann på jorda. 

Økosystemer i elver, innsjøer og våtmarksområder blir utsatt for stadig økende press når vi intensiverer landbruket eller bygger ned natur til fordel for veier og hus. Også de marine økosystemene må takle forsuring, forsøpling, forurensing og overfiske – for å nevne noe. 

Vi trenger å forstå hvordan alle disse aktivitetene påvirker dyre- og plantelivet i og ved vann, slik at vi kan optimalisere og utvikle nye løsninger. Løsninger som skal sikre både naturmangfold og de tjenestene som økosystemene gir oss, i tillegg til å forebygge og/eller tilpasse oss klimaendringer. Den forståelsen er det akvatisk økologi handler om – og det gjelder for både ferskvann og saltvann. 

Dette kan NIVA bidra med 

Vi ser et stadig økende konfliktnivå – både i Norge og internasjonalt – når naturressurser (som vann) blir utnyttet på en måte som truer naturmangfoldet. For å få ned dette konfliktnivået, trenger vi en helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning. I NIVA har vi eksperter på akvatiske økosystemer, både ferskvann og marint, som vet hvordan disse økosystemene er koblet sammen og påvirker hverandre. Vi har også verktøyene som bidrar til raskere og skalerte beslutninger for å løse utfordringene. 

Ett verktøy er analyse av miljø-DNA, eller eDNA. Alle levende organismer legger fra seg DNA-spor i omgivelsene sine. Ved å ta vann- og jordprøver, kan vi kartlegge og overvåke artsmangfoldet i et gitt område uten å forstyrre organismene som vi vil undersøke. 

Miljøovervåking er et annet viktig verktøy vi har for å registrere endringer i naturen over tid og rom. Lange dataserier over større geografiske områder, samt datasynteser, gjør at vi kan skille naturlige endringer og normale variasjoner fra menneskeskapte endringer. 

Hvorfor jobber NIVA med akvatisk økologi? 

NIVA har som utgangspunkt at all vår forskning og rådgiving skal bidra til å løse samfunns- og miljøutfordringer. Det vi vet om ferskvannsbaserte og marine økosystemer er et viktig bidrag til en helhetlig vann- og miljøforvaltning. Vi bidrar også til kunnskapsgrunnlaget for grønn omstilling og arbeidet med å nå FNs bærekraftmål. 

Ta kontakt med oss om du vil vite mer om disse og de andre verktøyene vi tilbyr. 

Se relaterte publikasjoner til: Akvatisk økologi