Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 389 treff på ditt søk etter "null"

Kråkebollene pigger nordover

Kategori: Publikasjon
17.09.2015 Varmere vann er trolig årsaken til at kråkebollene trekker nordover og forsvinner fra Nordlandskysten.

Grønne sebrafiskhjerner avslører østrogene stoffer

08.12.2017 Ved å sette inn et fremmed gen i sebrafisk, ser forskere bokstavelig talt lyset i jakten på østrogene stoffer og blandinger.

Ferskvannsøkologi på tvers av landegrenser

Kategori: Publikasjon
17.09.2015 EUs vanndirektiv etablerer rammer for en felles vannpolitikk i Europa, og er et av EUs viktigste og mest ambisiøse miljødirektiver. Forvaltningen av vann skal være helhetlig innen nedbørfeltene, og der nedbørfeltene går på tvers av landegrenser, er det nødvendig med grenseoverskridende samarbeid.

Blåskjell avslører byens helse

Kategori: Publikasjon
05.05.2015 Ved kraftig nedbør kan kapasiteten i byens avløpssystemer bli for små. Dette påvirker den hygieniske vannkvaliteten i bynære områder.

De første blymålingene fra Amundsenhavet ved Sydpolen

Kategori: Publikasjon
07.12.2017 Arbeidet med å redusere utslipp av bly til miljøet har pågått i flere tiår. Utfasingen av blyholdig bensin har vist seg vellykket, og forskere ser en nedgang i blyforurensing av miljøet. En rimelig antagelse er derfor at konsentrasjonene av bly er redusert også i Sørishavet, men siden det også finnes naturlige kilder til bly ville forskerne finne ut hvor viktig det menneskeskapte bidraget er i fjerntliggende Sørishavet.

DNA-prøver avslører stillehavsøstersens stumme fortid

Kategori: Publikasjon
07.12.2017 Etter årtusenskiftet er vannmassene i Skagerrak blitt så varme at larvene til stillehavsøstersen kan overleve hele veien til Norge fra Sverige og Danmark. Samtidig har forekomsten av ville østers langs norskekysten eksplodert de siste årene. Skyldes den eksplosive økningen drift av larver fra våre naboland? DNA-analyser gir innsikt i opphavet til de første norske bestandene.

Marmorfilter redder oppdrettslaksen

Kategori: Publikasjon
07.12.2017 Giftig aluminium og kobber har ført til høy dødelighet i mange settefiskanlegg. Løsningen for industrien kan være hugget i marmorstein.

Forskning skal gi bedre vannsamarbeid

Kategori: Nyheter
17.09.2015 De syv regionale forskningsfondene har bevilget 4,2 millioner kr til prosjektet Glomma & Lågen United som skal forske på hvordan man kan samarbeide smartere om vannforvaltning, og redusere konflikter mellom forskjellige interesser.

Er det storleiken som tel? Stor torsk har meir kvikksølv

Kategori: Rapport
07.12.2017 Dei siste tretti åra har konsentrasjonen av kvikksølv auka i torsken i Oslofjorden, jamvel om utsleppa av miljøgifta er reduserte. Samstundes er òg gjennomsnittstorsken forskarane har teke prøvar av frå fjorden vorten større. Er dei auka kvikksølvnivåa rett og slett eit resultat av at torsken har vakse?

På hva og hvordan reagerer ferskvann?

Kategori: Publikasjon
17.09.2015 Omfanget av aktiviteter som påvirker vassdrag og innsjøer øker. For å forstå og forutse hvordan ferskvann påvirkes av forskjellige faktorer, har EU-prosjektet MARS tatt i bruk innovativ datamodellering i Vansjø-Hobølvassdraget i Østfold.