Til hovedinnhold
English

Kari Austnes

Seniorforsker, ph.d.
E-postadresse
kari.austnes@niva.no
Telefonnummer
+47 922 38 696
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Nedbørfeltprosesser

Profil

Kari Austnes er cand.scient. i miljøkjemi og ph.d. i biogeokjemi. Hennes forskning omhandler hvordan klimaendringer, landskapsendringer og forurensning fra luft og land påvirker vannkvaliteten, via prosesser i nedbørfeltet. Hovedfokuset er på løst organisk materiale (DOM), forsuring og næringsstoffer. Nå arbeider hun mest med lange tidsserier og store regionale datasett, men hun har tidligere også jobbet med lab- og felteksperimenter. Hele gradienten fra øverst i nedbørfeltet til kysten hører inn under arbeidsfeltet. Hun har arbeidet mye med bruk av sensorteknologi i overvåking og har også erfaring med nedbørfeltmodellering. Prosjektene strekker seg fra grunnforskning via anvendt forskning til overvåking og utredninger for forvaltningen, det siste med temaer som kalking, tålegrenser og klassifisering under vannforskriften.

Hun har et bredt internasjonalt nettverk, blant annet gjennom arbeid under Konvensjonen om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning (CLRTAP). Her er hun leder av programsenteret for ICP Waters og er også norsk representant i ICP Modelling &Mapping (enheter under konvensjonen som jobber med effekter av luftforurensning). Hun har i mange år arbeidet for det Europeiske miljøbyrået (EEA) som del av konsortiet som nå heter the European Topic Center Biodiversity and Ecosystems. Her jobber hun primært med analyser av økologisk tilstand og næringsstoffnivåer i elver og innsjøer på europeisk skala.