Til hovedinnhold
English

Vi er en kompetent gruppe med marinbiologer, med bred kunnskap om både bunnlevende og pelagiske økosystemer. Vi var med på å utvikle klassifiserings- og kalibreringssystemene som ligger til grunn for vanndirektivet og spiller en betydelig rolle i arbeidet med å kartlegge viktige naturtyper langs hele norskekysten. Siden pilotperioden i 2003 har NIVA koordinert det nasjonale kartleggingsprogrammet for kyst. 

Kartleggings- og overvåkingsarbeidet gjør vi gjennom å samle inn data i felt og ved bruk av droner og annen avansert teknikk. Vår kunnskap om naturtypene, det de tilbyr av tjenester og verdien av dem gjør oss i stand til å sette opp realistiske naturregnskap. Gjennom seksjonens lange arbeid med overvåking av og forskning på biologiske bunnsamfunn i kystområdene, har vi opparbeidet høy kompetanse på planter og dyr som lever på bløt- og hardbunn, inkludert rødlistede og fremmede marine arter. 

Seksjonen har kunnskap om marine økosystemer som gjør at vi kan gi forvaltningen råd om hvordan de kan restaureres. Vi kan også estimere hvilke konsekvenser ny teknologi kan få for økosystemene i kyst- og havområder.