Til hovedinnhold
English

Tidligere arrangementer

Vi deler opptak og presentasjoner fra webinarene som har vært arrangert i Naturbasert sone på denne siden.

Se alle webinarene i opptak på NIVAs Youtube-kanal.

Webinar 25: "Restaurering av næringspåvirkede innsjøer i Norge" (13. juni 2024)

Webinar 24: «Torvmarksrestaurering og flomdemping i Haldenvassdraget» (23. mai 2024)

Jes Rasmussen (NIVA), Robert Barneveld (NIBIO) og Ole-Christian Østreng (Aurskog-Høland kommune) presenterer «Torvmarksrestaurering og flomdemping i Haldenvassdraget». 

Last ned pdf av presentasjonen her

Se opptak av webinaret her eller i videospilleren nedenfor

Webinar 23: "Plantevalg i regnbed" (25. april 2024)

Webinar 22: "Naturbaserte løsninger i kommunale planer: fire kommuners oppfølging av de statlige planretningslinjene" (21. mars 2024)

Ingvild Skumlien Furuseth (NIVA) presenterer en studie av naturbaserte løsninger i kommunale planer og oppfølging av de statlige planretningslinjene i kommunene Bodø, Indre Østfold, Stavanger og Trondheim. 

Webinar 21: "Restaurering av Molaugmarka våtmarksområde i Stavanger kommune ved bruk av naturbaserte metoder" (29. februar 2024)

Johnny Håll (NIVA) og Maya Runde Stølen (Stavanger kommune) presenterer restaureringen av Molaugmarka våtmarksområde i Stavanger kommune. 

Webinar 20: "Naturbaserte løsninger i Oslos nye overvannsveileder" (25. januar 2024)

Yvona Holbein i plan- og bygningsetaten, Oslo kommune presenterer Oslos nye overvannsveileder og mulighetene for naturbasert overvannshåndtering.

Webinar 19: "Tillsammans gör vi plats för vattnet - informasjon og inspirasjon for bedre overvannshåndtering i Malmø-regionen" (14. desember 2023)

Kristina Hall i VA Syd presenterer arbeidet med å involvere og inspirere innbyggere og andre aktører til å bidra med tiltak for bedre overvannshåndtering i Malmø-regionen.

Webinar 18: "Restaurering av myr- og våtmark i Norge - med et skråblikk ut i verden" (23. november 2023)

Pål Martin Eid (SWECO) presenterer praktisk kunnskap om restaurering av myr i Norge og initativer i blant annet Skottland.

Webinar 17: "Naturbaserte løsninger for å rense forurenset overvann" (19. oktober 2023)

Sondre Meland (NIVA) presenterer "Overvann - mer enn bare vannmengder, og hvordan kan vi rense det?".

Stina Kaisa Karlstrøm og Marie Langsholt Holmqvist (Bymiljøetaten i Oslo kommune) presenterer utfordringer og muligheter for rensing av overvann i bygater. 

Webinar 16: "Vannkraft og tiltak for bærekraft" (28. september 2023)

Susanne Claudia Schneider (NIVA) presenterer 'Vassdragsregulering kan føre til uønsket massevekst av vannplanter – hvorfor er det slik, og finnes det bærekraftige løsninger?' 

Jo Halvard Halleraker (NTNU) presenterer 'Naturbaserte løsninger og økologiske tilpasninger for bærekraftig vannkraft'

Webinar 15: "Restaurering og naturbaserte løsninger langs kysten" (24. august 2023)

Hartvig Christie (NIVA) presenterer kunnskap om økosystemene langs kysten og restaurering av tareskog. 

Webinar 14: "Hvordan sikre seg mot flom og skred ved bruk av naturbaserte løsninger" (15. juni 2023)

Amy Oen og Bjørn Kalsnes (NGI – Norges Geotekniske Institutt) presenterer erfaringer med flom- og skredsikring ved bruk av naturbaserte løsninger fra EU-prosjektet PHUSICOS. 

Webinar 13: "Vegetasjon som flomdempende og erosjonsforebyggende tiltak" (25. mai 2023)

Annie Mette Riis (Eiendoms- og byfornyelsesetaten), Heidi Kristensen (Bymiljøetaten) og Kristin Moldestad (COWI) presenterer evaluering av bekkeåpningsprosjekter i Oslo og Bærum.

Webinar 12: "Hvem har tilgang til bynatur og hvor(dan) skal vi prioritere grønnstruktur?" (27. april 2023)

David Barton (NINA)​ presenterer forskning om kartlegging og verdsetting av natur i byer, og tilgang til økosystemer i Oslo.

Webinar 11: "Naturregnskap: Et grønt skifte for natur- og arealforvaltning" (23. mars 2023)

Maja Dinéh Sørheim, fagansvarlig for naturforvaltning i virksomhet Klima og miljø i Nordre Follo kommune, presenterer kommunens arbeid med arealnøytralitet og naturregnskap. 

Webinar 10: "Hvordan kan urbane sjøområder villgjøres gjennom naturbaserte løsninger?" (16. februar 2023)

Webinar 9: "Naturbaserte løsninger i et kaldt klima" (26. januar 2023)

Hvordan fungerer løsninger for overvann når det er kaldt og er det andre viktige ting å tenke på når vi jobber med naturbaserte løsninger om vinteren? I dette webinaret forteller Kim Paus (NMBU) om sine erfaringer og forskning på Naturbaserte løsninger i områder med et kaldt klima. 

Webinar 8: "Overvannshåndtering og blågrønne løsninger i kommuner" (8. desember 2022)

Hvordan jobbes det med blågrønne løsninger i kommunene? I dette webinaret får vi høre mer om erfaringene med dette fra tre norske kommuner: Stavanger, Lørenskog og Drammen. Presentasjoner ved Ingerid Pegg (Stavanger kommune), Lone Skjønhaug (Lørenskog kommune), Johanne Stake (Drammen kommune). 

I forbindelse med arrangementet informerte SPARE-prosjektet om sine planer for å etablerte et tverrfaglig forum/nettverk for blågrønn infrastruktur. Mer informasjon om det finnes her

Webinar 7: "Norden og naturbaserte løsninger - hvor står vi nå?" (24. november 2022)

Hva kan vi i de nordiske landene lære av hverandre om naturbaserte løsninger? I dette webinaret får vi vite mer om resultatene i S-ITUATION-prosjektet som er en del av Nordisk ministerråds program for naturbaserte løsninger. Presentasjoner ved Ingvild Skumlien Furuseth (NIVA) og Leonard Sandin (NINA). 

Webinar 6: "Litt på kanten og helt på jordet: Effekt av buffersoner i jordbruksvassdrag" (27. oktober 2022)

Buffersoner langs jordbruksvassdrag kommer i mange ulike former og er viktige for naturmangfold og vannmiljø. Presentasjon ved Anne-Grete Buseth Blankenberg og Eva Skarbøvik (NIBIO).

Webinar 5: "Oslofjordens blå skoger – folkeforskning og restaurering for å ta vare på fjorden vår" (29. september 2022)

Artene i Oslofjorden trenger mer plass, trygghet og en friskere fjord. Men hvordan får vi dette til? NIVA-forsker Kristina Øie Kvile forteller om hvordan forskerne jobber for å restaurere ålegrasenger i Oslofjorden - en viktig naturtype som huser et rikt biologisk mangfold og produserer en rekke økosystemtjenester. Biolog og politisk seniorrådgiver i Sabima, Norith Eckbo, forteller om hvordan forskning og formidling kan bidra til håp og en bedre framtid for alle artene som bor i, ved og på fjorden.

Dette var et frokostmøte på Oslofjordmuseet som en del av Forskningdagene (men ble også strømmet online).

Webinar 4: "Naturbasert klimatilpasning – hvordan rigge oss for fremtidens flommer" (25. august 2022)

Ulrich Pulg (NORCE) jobber med naturbaserte løsninger for klimatilpasning og forklarer hvordan vi kan forberede oss på flommene som kommer med et varmere og våtere vær samtidig som vi tar vare på naturmangfoldet.

Webinar 3: "Organisering av elverestaurering - forslag for Alnaelva i Oslo" (2. juni 2022)

Elverestaurering er en naturbasert løsning som berører en rekke kommunale, statlige, private og frivillige aktører. Det vil derfor kreve tilrettelegging for tverrsektorielt samarbeid.

I dette webinaret presenterer Ingrid Nesheim (NIVA) et forslag til en modell for samordnet, kunnskapsbasert, effektiv og langsiktig organisering av et slikt samarbeid med utgangspunkt i Alnaelva.

Webinar 2: "Lokale overvannstiltak som virker, virker av og til, og ikke i det hele tatt - råd for å lykkes" (21. april 2022)

Bent Christen Braskerud (Oslo kommune, vann- og avløpsetaten) har lang erfaring med blågrønne løsninger for lokal overvannsdisponering (LOD). I dette webinaret vil han dele sine erfaringer med oss, slik at vi kan lære av hverandre. 

Webinar 1: "Hvorfor naturbaserte løsninger?" (24. mars 2022)

Bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger bør vurderes», ifølge statlige planretningslinjer. Men hvorfor bør man velge naturbaserte løsninger, hvordan og hva er fordelene? I webinaret «Hvorfor naturbaserte løsninger?» ser vi nærmere på hvordan naturbaserte løsninger kan skape verdi for natur og mennesker.

Presentasjoner ved NIVA-forskerne Isabel Seifert-Dähnn, Leonard Sandin og Nikolai Friberg.