Til hovedinnhold
English
Bilde av ryggen til person med NIVA-jakke i tunnell.

Urbant miljø

Flere bygg og flere folk, det er fasiten for verdens byer og tettsteder. Fortettingen fordrer flere smarte og robuste løsninger. 

Over hele verden trekker folk mot byene. I dag lever mer enn halvparten av jordas befolkning urbant. Også i Norge har utviklingen vært eksplosiv. Som i Oslo, der det ved starten av 1800-tallet bodde drøyt 9000 mennesker. I dag teller byen, ifølge SSB, rundt 700 000 innbyggere. I løpet av disse årene har nær sagt alt endret seg: Infrastrukturen, levestandarden, veiene, samferdselen, byggevirksomheten – og klimaet. 

Klimaendringene gir økt nedbør, og nettopp kombinasjonen av fortetting og heftig regn er en utfordring på grunn av flomfaren. Overvann fra regn og snøsmelting kan skade byers infrastruktur, bygg, folks helse og dyr og planters levekår. Det skjer blant annet ved at flere forurensende stoffer (som næringssalter, partikler og mikroplast, metaller, organiske miljøgifter, legemidler og sykdomsfremkallende mikroorganismer) via f.eks. overvannet, og overløp fra kloakknettet blir overført til de urbane vannforekomstene. Disse stoffene kommer i sin tur fra en rekke ulike kilder, som vei og trafikk, bygninger med ulike fasade-materialer, ekskrementer fra byens dyreliv inkludert kjæledyr, forsøpling, industri og feilkoblinger i overvannsnettet. 

Innen 2030 bor trolig 60 prosent av verdens befolkning i byer. Urbaniseringen og det økte behovet for transport og kommunikasjon krever en bærekraftig samfunnsinfrastruktur. Løsningene må i minst mulig grad påvirke omgivelsene, og samtidig være tilstrekkelig robuste mot klimaendringene. Det betyr at vi må håndtere drikkevann, avløpsvann og overvann smart, og beskytte de akvatiske økosystemene. 

Dette kan NIVA bidra med 

Vi har kunnskap om bærekraftig forvaltning av drikkevann, avløpsvann, overvann og urbane vannforekomster, og vår ekspertise inkluderer: 

  • Urban-hydrologi og hydraulikk 
  • Transport og skjebnen til forurensningsstoffer fra kilde til resipient 
  • Måling og overvåking ved bruk av sensorteknologi 
  • Vann- og avløpsrensing med tekniske og naturbaserte løsninger 
  • Kartbaserte presentasjoner 
  • Spredningsmodeller 
  • Restaurering av vannforekomster 

Ta kontakt om du vil vite mer om hva vi kan bidra med på dette området. 

Hvorfor jobber NIVA med urbant miljø? 

Vår kompetanse innen vann, forurensing, biologi og forvaltning er viktige brikker for å utvikle et kunnskapsgrunnlag for helhetlig bærekraftig samfunnsinfrastruktur. NIVA bidrar til bedre forståelse av de miljø- og samfunnsmessige konsekvensene som fortetting og urbanisering har for vannmiljøet i et endret klima. 

Se relaterte publikasjoner til: Urbant miljø