Til hovedinnhold
English

Sirkulære løsninger

Veien til en bærekraftig framtid er ikke rett som en linje. Den er sirkulær. 

Verdenssamfunnet bruker og forbruker jordas naturressurser i et stadig høyere tempo. Skal vi klare å nå målene vi har satt for klima, miljø og natur, må vi bli mye flinkere til å bruke ressurser både mer effektivt og om igjen, slik at vi reduserer behovet for å ta ut nye ressurser. Da vil vi få ned klimagassutslippene, tapet av naturmangfold bremser og vi forurenser mindre. 

Ombruk, gjenvinning og resirkulering er stikkord for den sirkulære tilnærmingen som vi trenger for å få bukt med ressurssløsingen. Enten vi snakker bygg og anlegg, vann og avløpssektoren, energisektor, matproduksjon, transport eller skogbruk – potensialet for mer sirkularitet er stort. 

Norge er imidlertid blant de dårligste i verden på sirkulærøkonomi. Ifølge Circularity Gap Report Norway er bare 2,4 prosent av økonomien vår sirkulær. Vi har dermed et godt stykke igjen før vi når ambisjonen om å være et foregangsland for en grønn, sirkulær økonomi, slik det er formulert i den nasjonale strategien for sirkulærøkonomi fra 2021. 

Med andre ord: Det haster med oppdatert kunnskap og målrettet forskning innenfor det sirkulære. 

Dette kan NIVA bidra med 

I NIVA jobber vi for en bærekraftig, miljøvennlig utvikling og omstilling til sirkulær økonomi. I praksis betyr det at vi særlig forsker på ressursgjenvinning i vann og i slam fra f.eks. avløpsrenseanlegg og akvakultur. 

Avløpsvann, for eksempel, er et viktig satsingsområde for NIVA. Selv om en del av avløpsvannet i dag blir gjort om til biogass og slam som jordforbedringsmiddel til landbruket, ligger det et større potensial der. Avløpsvann er en kilde av verdifulle ressurser, energi og nyttig informasjon som i mye større grad bør sluses tilbake og komme samfunnet til nytte. Derfor forsker NIVA, sammen med partnere, på potensialet for gjenbruk av behandlet vann fra ulike sektorer. 

Avløpsvann er langt fra det eneste vi jobber med innenfor det sirkulære – ta kontakt med oss om du vil vite mer. 

Hvorfor jobber NIVA med sirkulære løsninger? 

Bærekraftige og langsiktige tiltak og løsninger må være basert på best tilgjengelig kunnskap. Dette forutsetter et tett samarbeid mellom forskningsmiljøer, myndigheter og næringsliv. 

NIVA er en uavhengig institusjon som kontinuerlig arbeider for en bærekraftig utvikling og omstilling til sirkulær økonomi. Gjennom samarbeid med andre forskningsmiljøer, utvikler vi innovative løsninger og bidrar til et kvalitetssikret og oppdatert kunnskapsgrunnlag for beslutningstakere. 

Se relaterte publikasjoner til: Sirkulære løsninger