Miljøtilstand, miljømål, klimaendringer, vanndirektivet, statlige overvåkingsprogrammer, lange dataserier, trender

NIVA overvåker tilstand og endringer i vannmiljøet. En viktig utfordring er å skille naturlige svingninger fra menneskelig påvirkning.

Miljøovervåkingsprogrammene skal brukes for å fastsette miljøtilstand, vurdere behovet for tiltak og evaluere virkninger av tiltak. NIVA er i dag ansvarlig for flere store nasjonale overvåkingsprogrammer og flere mindre lokale programmer. Vi utvikler kontinuerlig overvåkingsmetodene som benyttes.

Miljøovervåking

  • gir kunnskap og oversikt over miljøtilstanden
  • skaffer faktagrunnlag for bærekraftig politikkutforming, forvaltning og næringsutvikling, og bidrar til bevissthet om miljøet
  • gir datagrunnlag for miljøforskning og mulighet for å oppdage og forebygge miljøproblemer
  • er nødvendig for å kunne utvikle, evaluere og følge opp mål, tiltak og virkemidler i miljøvernpolitikken

NIVA overvåker:

  • biologiske, fysiske og kjemiske forhold i vassdrag og langs kysten
  • effekter av eutrofiering (overgjødsling), miljøgifter, forsuring og fysiske inngrep som for eksempel vassdragsreguleringer, veibygging og bergverk
  • effekter av klimaendringer på vannmiljøet
  • tilførsler av næringsstoffer og utvalgte miljøgifter til kysten fra elvene

Overvåkingen skreddersys

Overvåkingsprogrammene planlegges ut fra hva som er målet med overvåkingen. Overvåking i stor skala, som for eksempel effekter av sur nedbør, krever at man henter prøver fra mange steder, men få prøvetakinger hvert år. Overvåking av endringer på ett sted derimot, kan kreve hyppigere prøvetaking over lang tid.

Gjennom landsomfattende miljøovervåking oppdager og kartlegger vi også forekomst av nye miljøgifter.

Overvåking er også en viktig del av forpliktelsene i EUs vanndirektiv, der målet er at Norge skal oppnå god økologisk tilstand i alle vannforekomster.

Løpende miljøinformasjon fra rutegående fartøy

NIVA har installert sensorer ombord i mange rutegående skip (Ferrybox). Disse sensorene sender oppdatert miljøinformasjon fra en stor del av norske fjord- og havområder til vår mottakssentral. Observasjonene kan samkjøres med data fra miljøsatellitter. Denne type overvåking gjør det mulig å oppdage akutte situasjoner, som for eksempel algeoppblomstring og oljeutslipp.

ferrybox

 

Overvåking av lave konsentrasjoner av miljøgifter

NIVA har utviklet passive prøvetakere som er små absorberende enheter som kan plasseres ut i vann for å fange opp kjemiske forbindelser i lave konsentrasjoner. Mens tradisjonelle vannprøver gir et øyeblikksbilde, gir passive prøvetakere kunnskap om den konsentrasjonen en organisme kan bli utsatt for over tid.

Stasjon for klimaovervåking av ferskvann

I 2010 etablerte NIVA den første klimastasjonen for ferskvann i Norge. Den ligger ved Langtjern i Buskerud, som er et område hvor man har studert naturlige prosesser i en årrekke. Data leveres over mobilnettet og formidles i sanntid på NIVAs AquaMonitor portal.

Kunder har tilgang til miljødata

Våre kunder har tilgang til sine data gjennom AquaMonitor-portalen, som er en kartbasert visning av miljødata via internett. NIVAs løsning gir også mulighet for at andre interesserte kan se resultatene.

Kontakt:

Sondre Meland, forskningsleder, Nedbørfeltprosesser
Paul Ragnar Berg, forskningsleder, Marin biologi
Ailbhe Macken, forskningsleder, Oseanografi
Andrew King, forskningsleder, Oseanografi

Sist oppdatert 25.08.2021