Til hovedinnhold
English
Bilde av bekk som renner gjennom urbant miljø.

Naturbaserte løsninger

Hvordan kan vi tilpasse oss et klima som endrer seg, samtidig som vi tar vare på både mennesker og natur? Svaret ligger i naturbaserte løsninger. 

Verdens naturmangfold er under ekstremt press. Ifølge FNs naturpanel vil 50 prosent av alle livsformer være tapt innen 2050 om vi ikke klarer å endre fundamentalt på måten vi mennesker bruker og forbruker naturen. 

Noe av denne fundamentale endringen kan ligge i såkalt naturbaserte løsninger. Definisjonene varierer, men i hovedsak handler det om å etterligne eller ta i bruk naturens egne funksjoner og økosystemer, slik at de i tillegg til å hindre eller tilpasse seg klimaendringer også tar vare på naturen og artsmangfoldet. 

Innunder begrepet naturbaserte løsninger, finner vi også naturrestaurering og naturpositive løsninger. Sistnevnte er et relativt nytt begrep, og en omforent definisjon er ikke på plass ennå. Ifølge den internasjonale sammenslutningen for naturbevaring (IUCN) er kjennetegnet på en naturpositiv fremtid at vi, som et globalt samfunn, ikke bare stopper og reverserer tap av natur, men faktisk også forbedrer naturens tilstand for kommende generasjoner. 

Noen konkrete eksempler på naturbaserte løsninger, kan være å verne våtmarksområder som naturlig binder CO2, restaurere en elvestrekning eller re-etablere blå skog, dvs viktige kystøkosystemer som sjøgressenger. 

Naturbaserte løsninger og NIVA

Vi har en seksjon for naturbaserte løsninger og akvatisk økologi, som ble etablert i 2021. Denne har omfattende naturfaglig kompetanse på ferskvannssiden, både naturbaserte løsninger i byvassdrag og i rurale områder. I tillegg har seksjonen for vann og samfunn omfattende kunnskap om styring, økonomi, lovverk og medvirkning av offentlige, private og medborger-aktører i utviklingen av slike løsninger. På den marine siden, har seksjonen for marinbiologi rik erfaring med og kunnskap om naturbaserte løsninger i kysten, også koblet til menneskeskapte strukturer. 

Vi tilbyr overvåking, utvikler naturbaserte løsninger og kan bidra til å restaurere marine og ferskvannsøkosystemer, samt bidrar til gode modeller for planlegging av dem. 

Hvorfor jobber NIVA med naturbaserte løsninger? 

Både klimatoppmøtet COP27 og naturtoppmøtet COP15 har trukket fram naturbaserte løsninger som viktige i kampen mot klimaendringer og tap av naturmangfold. 

Det er vi i NIVA helt enig i, og vi har definert naturbaserte løsninger som et avgjørende forskningsområde for en bærekraftig fremtid. 

Ta kontakt med oss om du vil vite mer om hvordan vi jobber med naturbaserte løsninger. 

Se relaterte publikasjoner til: Naturbaserte løsninger