Vannanalyser, analyse, analytisk kjemi, økotokstesting, artsbestemmelse, mikroskopering, algekultursamling

NIVA tilbyr laboratorietjenester innen kjemiske analyser, økotoksikologi og biologi, primært i tilknytning til NIVAs forsknings- og overvåkingsprosjekter. Vi har bred erfaring i metodeutvikling, rådgivning og problemløsning innen disse feltene, samt kvalitetssikring av laboratorier. Kjemiske og biologiske analyser er en vesentlig del av datagrunnlaget i de fleste av NIVAs prosjekter. Laboratoriene har avansert og moderne instrumentering for å kunne levere tilpassede analyser av høy kvalitet.

NIVA har to seksjoner for kjemiske analyser: Seksjon for akkrediterte analysetjenester og Seksjon for miljøkjemi.

Vannkvalitetsparametere og metaller

NIVA utfører rutinebestemmelser av vannkvalitetsparametere og metaller, hovedsakelig i ferskvann og sjøvann. De aller fleste av våre metoder er akkreditert av Norsk akkreditering i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025 (registreringsnummer Test 009).

For analyser vi ikke selv utfører akkreditert, har vi samarbeidsavtaler med andre laboratorier som benyttes som underleverandør. Dette omfatter bl.a. rutinebestemmelse av organiske parametere i forskjellige matrikser (vann, sediment, biologisk materiale, slam, etc.).

For detaljert informasjon om akkrediteringsomfanget, se NAs hjemmesider.

NIVA medarbeidere bidrar jevnlig i prosjekter for å bygge kompetanse på vannanalyser, vannkvalitetsovervåking og kvalitetssikring av analyser i utviklingsland.

I tillegg har NIVA lang erfaring i å arrangere sammenlignende laboratorieprøvinger (SLP), med deltakere fra industri og andre laboratorier. Vi arrangerer følgende SLP-er:

  • Vassdrag, inkludert drikkevannsparametere (ikke akkreditert)
  • Industriavløpsvann (ikke akkreditert)

Pålogging for deltakere i SLP (må ha brukernavn og passord)

Nye miljøgifter og miljøkjemi

NIVAs medarbeidere har meget høy kompetanse innen forskning og utvikling av metoder for kjemiske analyser, spesielt innen feltet nye miljøgifter, som for eksempel farmasøytiske produkter, narkotika og biocider.

Våre ansatte bidrar til utvikling av nye prøvetakingsmetoder (inkludert passive prøvetakere) for en rekke organiske og uorganiske parametere.

Økotoksikologiske tester

NIVA utfører rutinemessig tester for bestemmelse av toksisitet, biologisk nedbrytbarhet og bioakkumulering av kjemikalier i henhold til internasjonale standarder. Laboratoriet er godkjent av Norsk akkreditering i henhold til OECDs prinsipper for god laboratoriepraksis (GLP), under registreringsnummer GLP 007.

Biologiske undersøkelser

NIVA har eksperter innen forskjellige plante- og dyregrupper i vann, og vi har egne laboratorier for mikroskopering og for undersøkelse av fisk og skalldyr. NIVA har også en omfattende samling av algekulturer som brukes i forskning og utviklingsprosjekter for industri og næringsliv. De biologiske laboratoriene er et viktige verktøy for vårt arbeid med biologisk mangfold.

Marin bløtbunn (taksonomi og prøvetaking av sediment og bløtbunnsfauna) er akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025 (Test 009) for standardene NS-EN ISO 16665:2013 og NS-EN ISO 5667-19:2004.

Les mer om NIVAs sertifiseringer og akkrediteringer

Kontakt:

Akkrediterte analysetjenester - Laboratoriesjef Elisabeth Lie
Akkrediterte analysetjenester - Kvalitetsleder Synne A. Andresen
Sammenlignende laboratorieprøvinger - Laboratorieingeniør Tina Bryntesen
Miljøkjemi - Forskningsleder Malcolm Reid
Økotoksikologisk laboratorium - Forskningsleder Adam Lillicrap
Biologisk laboratorium – Forskningsleder Paul Ragnar Berg

Sist oppdatert 26.08.2021