Vannanalyser, analyse, analytisk kjemi, økotokstesting, artsbestemmelse, mikroskopering, algekultursamling

NIVA tilbyr laboratorietjenester innen kjemiske analyser, økotoksikologi og biologi, primært i tilknytning til NIVAs forsknings- og overvåkingsprosjekter. Vi har bred erfaring i metodeutvikling, rådgivning og problemløsning innen disse feltene, samt kvalitetssikring av laboratorier. Kjemiske og biologiske analyser er en vesentlig del av datagrunnlaget i de fleste av NIVAs prosjekter. Laboratoriene har avansert og moderne instrumentering for å kunne levere tilpassede analyser av høy kvalitet.

Kjemiske analyser

NIVA har to seksjoner for kjemiske analyser: Seksjon for akkrediterte analysetjenester og Seksjon for miljøkjemi.

Akkrediterte analysetjenester

Seksjon for Akkrediterte analysetjenester er akkreditert av Norsk Akkreditering i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025, med registreringsnummer Test 009.

For mer informasjon om akkrediteringsomfanget, se NAs hjemmesider.

Vi utfører rutinebestemmelser av vannkvalitetsparametere og metaller, hovedsakelig i ferskvann og sjøvann. De aller fleste av våre metoder er akkreditert. NIVA er utpekt av Justervesenet til referanselaboratorium for vannkvalitetsparametere og metaller i Norge.

For analyser vi ikke selv utfører akkreditert, har vi samarbeidsavtaler med andre laboratorier som benyttes som underleverandør. Dette omfatter f.eks. rutinebestemmelse av organiske parametere i forskjellige matrikser (vann, sediment, biologisk materiale, slam etc.).

Seksjonens medarbeidere bidrar jevnlig i prosjekter for å bygge kompetanse på vannanalyser, vannkvalitetsovervåking og kvalitetssikring av analyser i utviklingsland.

I tillegg har seksjonen lang erfaring i å arrangere Sammenlignende Laboratorieprøvinger (SLP), med deltakere fra industri og andre laboratorier. Vi arrangerer følgende SLPer:

  • Vassdrag, inkludert drikkevannsparametere
  • Industriavløpsvann

Pålogging for deltakere i SLP (må ha brukernavn og passord)

Seksjon for miljøkjemi

Seksjonens medarbeidere har meget høy kompetanse innen forskning og utvikling av metoder for kjemiske analyser, spesielt innen feltet nye miljøgifter, som for eksempel farmasøytiske produkter, narkotika og biocider, og for kjemikalier.

Seksjonen bidrar til utvikling av passive prøvetakere for en rekke organiske og uorganiske parametere.

Økotoksikologisk laboratorium

NIVAs økotoksikologiske laboratorium utfører rutinemessig tester for bestemmelse av toksisitet, biologisk nedbrytbarhet og bioakkumulering av kjemikalier i henhold til internasjonale standarder. Laboratoriet er godkjent av Norsk Akkreditering i henhold til OECDs prinsipper for god laboratoriepraksis (GLP), under registreringsnummer GLP 007.

Biologisk laboratorium

NIVA har eksperter innen forskjellige plante- og dyregrupper i vann, og vi har egne laboratorier for mikroskopering og for undersøkelse av fisk og skalldyr. NIVA har også en omfattende samling av algekulturer som brukes i forskningsprosjekter og tester av forskjellige algetyper. Biologisk laboratorium er et viktig verktøy for vårt arbeid med biologisk mangfold.

Marin bløtbunn (taksonomi og prøvetaking av sediment og bløtbunnsfauna) er akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025 (Test 009) for standardene NS-EN ISO 16665:2013 og NS-EN ISO 5667-19:2004.

Les mer om NIVAs sertifiseringer og akkrediteringer

Kontakt:

Akkrediterte analysetjenester - Laboratoriesjef Elisabeth Lie
Akkrediterte analysetjenester - Teknisk leder Tomas Adler Blakseth
Akkrediterte analysetjenester - Kvalitetsleder Trine Olsen
Sammenlignende laboratorieprøvinger - Laboratorieingeniør Tina Bryntesen
Miljøkjemi - Forskningsleder Malcolm Reid
Økotoksikologisk laboratorium - Forskningsleder Adam Lillicrap
Biologisk laboratorium – Forskningsleder Mats Walday

Sist oppdatert 18.12.2017