Forskning

All NIVAs virksomhet er basert på forskning. Miljøproblemene er i seg selv så komplekse at de krever en tverrfaglig tilnærming og løpende utvikling av ny kunnskap. De viktigste områdene for NIVAs forskning er klimaeffekter, biologisk mangfold og miljøgifter.


Gjennom forskningen utvikler NIVA ny kompetanse, nye metoder og nye modeller for å kunne møte morgendagens krav til forskningsbasert rådgiving. Vi har lang erfaring i å omsette kunnskap til praktiske og anvendbare råd.

Lange dataserier fra miljøovervåkingen er et viktig bidrag i forskningen, og publisering av resultater i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter bidrar til ytterligere kvalitetssikring.

NIVA søker finansiering til forskningsprosjekter fra Norges forskningsråd, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (Horisont 2020), samt andre europeiske og internasjonale fellesprogrammer. Instituttet utfører også en rekke forskningsaktiviteter innenfor basisbevilgningen - i tillegg til forskningsoppdrag for forvaltning og industri og næringsliv.

Fra fjell (via by) til fjord og hav