Restaurering og tiltak, gyrodactylus, kalking, havner, gruveavrenning, forurensningskilder, gjengroing, kunstige rev

Klimaendringer, vekst i folketall, endret arealbruk og urbanisering, og industri- og landbruksaktiviteter er noen årsaker til forurensing av vann. Store deler av verdens forekomster av grunnvann og overflatevann er så forurenset at det utgjør en risiko for mennesker og vannlevende organismer.

NIVA har bred og tverrfaglig vannkompetanse som gjør oss i stand til å identifisere forurensning i vann, og konsekvensene dette har for natur og samfunn. Vi utvikler, anbefaler og godkjenner miljøteknologi.

Norge har forpliktet seg til å oppfylle kravene i EUs vanndirektiv. Da trenger man blant annet gode teknologiske løsninger for rensing av utslipp fra industri, landbruk og bebyggelse, og egnede tiltak for å restaurere forurensede elver, innsjøer og fjorder.

kalking_hin059

 

Dette gjør NIVA:

 • identifiserer forurensingsproblemer og -kilder
 • vurderer konsekvenser av forurensning og lager tiltaksplaner
 • gjennomfører forskning og utvikling der det er aktuelt
 • overvåker effekten av igangsatte tiltak
 • lager planer for vern og bruk av vannforekomstene

1. Restaurering av vannforekomster

 • Kalking som tiltak mot forsuring
 • Tiltak mot Gyrodactylus salaris i infiserte lakseelver
 • Restaurering av gjengrodde elvestrekninger
 • Etablering av kunstige rev for å gjenskape biodiversitet

Kontakt:

Sondre Meland, forskningsleder, Nedbørfeltprosesser
Paul Ragnar Berg, forskningsleder, Marin biologi
Nikolai Friberg, forskningssjef

2. Industri og bergverk

 • Tiltak mot avrenning av forurenset gruvevann fra nedlagte kisgruver
 • Tiltak mot forurensede havnesedimenter
 • Rensing av injeksjonsvann og produsert vann offshore
 • Nedbrytning av organiske miljøgifter i industriavløp og sigevann fra deponier

Kontakt:

Morten Jartun, forskningsleder, miljøgifter

3. Kommunalt avløp og overvann

 • Kartlegge tilførsler av ulike stoffer til avløps- og overvannsystemer
 • Modellere ulike stoffers skjebne i ledningssystemer og renseanlegg
 • Optimalisering av renseprosesser
 • Tiltak mot klimaeffekter i avløpssektoren
 • Rensing av vann fra landbasert akvakultur
 • Utvikling, testing og verifisering av renseteknologi
 • Tiltak mot urbanavrenning
 • Oppgradering av renseanlegg i utviklingsland

Kontakt:

Malcolm Reid, forskningsleder, Miljøkjemi

Sist oppdatert 26.08.2021