Til hovedinnhold
English
Undersøkelse av krabbe på lab

Miljøgifter

Miljøgifter er farlig for mennesker, dyr og natur. Overvåking og forskning står sentralt i kampen mot giftstoffene. 

Miljøgifter er stoffer vi vet eller mistenker forgifter miljøet på land og i vann. Noen av dem brytes knapt eller svært sakte ned i naturen. Disse kaller vi persistente miljøgifter.  

Forurensning av naturmiljøet med miljøgifter påvirker jorden vi dyrker mat i, havet fisken lever i, luften vi puster og maten vi spiser. Kosmetikk og tekstiler inneholder lite nedbrytbare miljøgifter, og noen blir oppkonsentrert i mengde jo høyere opp i næringskjeden de kommer, såkalt biomagnifisering. 

Fluorstoffene PFAS er ett eksempel på miljøgifter. Denne store gruppen syntetiske stoffer har unike vann- og smussavstøtende egenskaper. De finnes blant annet i kosmetikk, matemballasje og tekstilimpregnering, brannskum og plantevernmidler. Mange av fluorstoffene blir fraktet langt av gårde via luft og hav. Selv i Arktis er det funnet PFAS. Disse stoffene er helsefarlige, de hoper seg opp i kroppen og i naturen tar det svært lang tid å bryte dem ned. 

Miljøprøvebanken er et verktøy i den nasjonale og internasjonale kampen mot miljøgifter. Miljødirektoratet er ansvarlig for prøvebanken, mens NIVA videreutvikler og drifter den. Den inneholder en rekke dypfryste prøver, blant annet fra fisk og fugl. Disse kan analyseres når nye metoder blir utviklet. Dette gir innsikt som øker muligheten for å iverksette skadebegrensende tiltak for både gamle og nye miljøgifter. 

Dette kan NIVA bidra med 

Vi tilbyr en rekke ulike tjenester innenfor miljøgiftområdet, her er noen av dem (ikke uttømmende liste): 

  • Kartlegging og overvåking av vannstrømmer og utslippspunkter i tilknytning til virksomheter 
  • Kartlegging og overvåking av miljøgift-situasjonen i vann, sediment og biota 
  • Kildesporing og kvantifisering av tilførsler til akvatisk miljø 
  • Utvikling av overvåkingsmetoder 
  • Vurdering av bioakkumulering og effekter av miljøgifter i akvatiske næringskjeder (marint og ferskvann) 
  • Testing av effekter av kjemikalier på celler, enkeltindivider og bestander, i henhold til internasjonale standarder 
  • Utvikling av alternative teknikker for testing av kjemikalier og av analysemetoder 
  • Forskning på hvordan kjemikalier oppfører seg i vannmiljøet og økosystemet, og vurdering av miljørisiko 
     

Hvorfor jobber NIVA med miljøgifter? 

Forskning på miljøgifter er et av våre satsingsområder. Det tilsier at vi har egnede metoder for å spore kilder, kartlegge belastning, overvåke tilstand i miljøet og vurdere effekter av forurensningen. Metodeutvikling er derfor en sentral del av arbeidet vårt innen miljøgifter. 

Overvåking av miljøet er i kjernen av vår virksomhet – og slik overvåking gir myndigheter kunnskapsgrunnlag for å gjennomføre miljøtiltak nasjonalt og internasjonalt. 

Ta kontakt om du vil vite mer om hva vi kan bidra med på dette området. 

Se relaterte publikasjoner til: Miljøgifter