Til hovedinnhold
English
Person ser utover innsjø

Miljø- og klimaendringer

Vi vet at klimaendringene er menneskeskapte, og vi vet at vi må få til negative utslipp for å snu den globale oppvarmingen. 

Måten vi mennesker påvirker det globale klimaet på, er stort sett bare dårlig nytt, ifølge FNs klimapanel: Havet blir varmere og surere, og havnivået fortsetter å stige. Isdekket blir stadig mindre, og i Arktis er oppvarmingen to-tre ganger raskere enn den gjennomsnittlige globale oppvarmingen. Ekstremvær oppstår hyppigere og mer alvorlig, og vi vil trolig oppleve flere sammenfallende ekstremhendelser. Som at hetebølger og tørke skjer samtidig, eller at stormflo og kraftig nedbør gir flom. 

Skal vi klare å begrense disse endringene og unngå at den globale oppvarmingen overstiger 1,5–2 grader, må vi ikke bare ned i netto null CO2-utslipp. Utslippene må bli negative. Netto null-utslipp betyr at vi fjerner minst like mye CO2 som vi slipper ut, mens negative utslipp innebærer at vi fjerner mer enn det vi slipper ut. For å få til dette, må vi både ha oversikt over hvor utslippene skjer og få på plass teknologi for å fange og lagre CO2. 

Uansett hvor hardt vi jobber for å bremse klimaendringene, vil de påvirke oss. Derfor må vi også utvikle kunnskap og løsninger for å tilpasse oss en verden i stadig endring. 

Dette kan NIVA bidra med 

NIVA overvåker tilstanden til og endringer i vannmiljøet. Dette er arbeid som strekker seg over lang tid, fordi vi trenger lange tidsserier med data for å kunne dokumentere hvilken effekt klimaendringene har på fysiske, kjemiske og biologiske forhold i vann. 

Vi er ansvarlig for en rekke store nasjonale overvåkingsprogrammer og flere mindre, lokale programmer, og vi utvikler kontinuerlig overvåkingsmetodene vi bruker. 

Dette gjør vi innenfor miljø- og klimaendringer: 

  • Vurderer konsekvenser av klimaendring og anbefaler tiltak 

  • Overvåker endringer i vannmiljøet som skyldes klimavariasjon og -endring 

  • Utfører eksperimenter i økosystemer for å få mer kunnskap om klimaeffekter av økt CO2, økt temperatur, endret nedbørmengde og ekstremvær 

  • Simulerer fremtidige klimaeffekter ved hjelp av modeller 

  • Utvikler ny teknologi for å overvåke konsekvensene av økt CO2 i havet 

Ta kontakt om du vil høre mer om vår innsats på dette feltet. 

Hvorfor jobber NIVA med miljø- og klimaendringer? 

Helt siden NIVA ble opprettet i 1958, har vi arbeidet med å utvikle kunnskapsgrunnlag for å løse miljøutfordringer. Dagens miljøutfordringer er ofte sammensatte og løsningene mer komplekse enn tidligere, og endringer i klima og natur henger nøye sammen. 

Vi har som mål å styrke kunnskapsgrunnlaget som samfunn og næringsliv trenger for å forstå effektene av klimaendringene på natur og samfunn, og finne gode tiltak. 

Se relaterte publikasjoner til: Klimaendringer