Til hovedinnhold
English
Person i vann med håv

Samlet miljøpåvirkning

Vi lever på en blå planet, men på tross av enorme havområder er vannet og alt som lever i det utsatt for et betydelig press. For å redusere presset, må vi forstå og forvalte virkningene av de mange påvirkningene, hver for seg og samlet. 

Over 70 prosent av jordas overflate er dekket av vann og vannet gir grunnlaget for alt livet på kloden vår. Vannet gir oss drikke, mat og oksygen, det bestemmer været og regulerer klimaet på jorda, og rommer enorme mengder planter og dyr. 

Økosystemene i vann, naturmangfoldet og vannkvaliteten er imidlertid under betydelig påvirkning av menneskelig aktivitet, og det er grunn til å tro at presset vil øke fremover: Befolkningsøkning, klimagassutslipp, urbanisering, arealinngrep, skipsfart, industri og landbruk er alle faktorer som hver for seg – eller i kombinasjon – har negativ effekt. Næringssalter og organisk materiale transporteres fra land til hav, og ulike miljøgifter tilføres innsjøer, elver og hav fra landbaserte og havbaserte kilder.  Vi trenger mer kunnskap for å vite hva alle disse påvirkningene vil føre til. 

EUs vanndirektiv legger føringer for forvaltningen vannområdene langs den norske kysten. Det er et av unionens mest omfattende miljødirektiv. Formålet er å beskytte og sikre bærekraftig bruk av alle vannforekomster på land og langs kysten (ferskvann, brakkvann, saltvann og grunnvann). 

Dette kan NIVA bidra med 

Våre eksperter vet mye om hvordan ulike menneskeskapte stressfaktorer hver for seg og samlet påvirker økosystemer og vannkvalitet. Vi kan kartlegge og identifisere forurensingsproblemer og -kilder, vurdere miljørisiko, utarbeide tiltaksplaner, utvikle risikoreduserende eller avbøtende løsninger og overvåke effekten av tiltak som er iverksatt. 

Vi kan restaurere vannforekomster, blant annet ved å kalke vann for å stoppe forsuring, motvirke Gyrodactylus salaris i infiserte lakseelver, bidra til opprydding i forurenset sjøbunn eller restaurere natur for å gjenskape biodiversitet. 

Vi tilbyr mange typer av overvåkning og vi utvikler ulike tiltak og løsninger for å begrense påvirkninger fra landbaserte og havbaserte næringer og vi jobber med kommunalt avløp og overvann fra by, vei og andre tette flater. Vi kan kartlegge og modellere tilførsler av ulike stoffer til avløps- og overvannssystemer, og vi utvikler naturbaserte løsninger for å håndtere overvann. 

Ta kontakt om du vil vite mer om hva vi kan bidra med på dette området. 

Hvorfor jobber NIVA med samlet miljøpåvirkning? 

Presset på vannforekomstene er en kompleks miljøutfordring som krever tverrfaglig forskning og løsninger. I NIVA har vi den brede vannkompetansen som gjør oss i stand til å identifisere konsekvensene for natur og samfunn. 

I mange prosjekter kombinerer vi ekspertise fra ulike fagområder, og våre forskningsresultater blir brukt i nasjonale og internasjonale overvåkingsprogram, i arbeidet med forvaltningsplaner, og inn mot internasjonale miljøkonvensjoner. 

Se relaterte publikasjoner til: Miljøpåvirkning